Π.Φάληρο: Χορήγηση γαµήλιου επιδόµατος σε κορίτσια και γυναίκες µε χαµηλά οικονοµικά εισοδήµατα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος σε κορίτσια και γυναίκες με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα για γάμους που τελέστηκαν το έτος 2021.

Ο ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου και η Επιτροπή Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου, µετά τη λήψη της µε αρ. 19/31.1.2022 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καλεί τις υποψήφιες, που πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του γαµήλιου επιδόµατος, σε εκτέλεση του σκοπού του κληροδοτήµατος «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η», να υποβάλουν αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης αρ. 51 & Αρτέµιδος), εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της παρούσας σε ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 2. Βασικό εισόδηµα µονοπρόσωπου νοικοκυριού & καταθέσεις, µέχρι το ποσό των
  7.200,00€
 3. Ακίνητη και κινητή περιουσία που να µην υπερβαίνει τα 96.000,00€.
 4. Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 5. Τέλεση γάµου ή σύναψη Συµφώνου Συµβίωσης το έτος 2021.
 6. Μόνιµη διαµονή στο Παλαιό Φάληρο, τουλάχιστον τα δύο (2) τελευταία χρόνια. 2 . ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην εφηµερίδα της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 7. Αίτηση µε τα πλήρη στοιχεία της ενδιαφερόµενης.
 8. Ληξιαρχική Πράξη τέλεσης Γάµου ή Συµφώνου Συµβίωσης.
 9. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου.
 10. Φωτοαντίγραφα των εντύπων Ε1 του έτους 2021(οικονοµικού έτους 2020) και του πιο πρόσφατου Ε9.
 11. Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2021 (οικονοµικού έτους 2020).
 12. Εκκαθαριστικά εφορίας των δύο (2) τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης
  και τελευταίο λογαριασµό ∆ΕΚΟ (για επιβεβαίωση µόνιµης κατοικίας δύο (2) ετών
  στο Π. Φάληρο).
 13. Πιστοποιητικό γεννήσεως στην περίπτωση που η υποψήφια τυγχάνει και ∆ηµότισσα.
  Οι Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο Τµ. Αδειών Καταστηµάτων & ∆ηµοτικής Περιουσίας στα τηλ. 213 2020 229 & -230) καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου («https://palaiofaliro.gr/» και στη διαδροµή: ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ► ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
  ΟΡΓΑΝΑ ► ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.