Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κάμπινγκ Βούλας
Εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία προς υπομίσθωση οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις μετά των αντιστοιχούντων προς αυτές τμημάτων του ακινήτουπου βρίσκεται στη Δ.Ε. Βούλας, όπως αυτό (συνολικό ακίνητο), έκτασης 58.710,00 τ.μ.,εμφαίνεται στο 1/1 και με ημερομηνία 23.03.2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης
και υπό στοιχεία 1,2,3,4…42,43,43,1, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Το συνολικό αυτό ακίνητο παραχωρήθηκε μετ’ ανταλλάγματος στο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (στο εξής ΕΤΑΔ ΑΕ),
δυνάμει της από 11.04.2017 σύμβασης, η οποία φέρει αριθμ. πρωτ. 13802/11.04.2017
στην υπηρεσία του Δήμου.
Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι η υπεκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου
μετά των επί των τμημάτων αυτών εμπορικών εκμεταλλεύσεων, όπως τα τμήματα αυτά και
οι σχετικές εμπορικές εκμεταλλεύσεις αποτυπώνονται στη Μελέτη Διαμόρφωσης, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Για κάθε
υπεκμισθούμενο τμήμα του ακινήτου θα τηρηθεί ξεχωριστή πλειοδοτική διαδικασία.
Έκαστος εκ των ενδιαφερομένων δύναται να συμμετέχει είτε σε μία εξ αυτών, είτε σε
περισσότερες είτε σε όλες.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αναδειχθησόμενοι κατά την παρούσα διαδικασία Υπομισθωτές
υποχρεούνται, κατά πιστή εφαρμογή της συνημμένης στο παρόν Μελέτης Διαμόρφωσης,
μετά την έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, να προβούν στις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
και κυρίως το από 1.3.2004 πδ (ΦΕΚ 254 Β ́/2004), προκειμένου για τη διαμόρφωση των
δημοπρατούμενων τμημάτων του ακινήτου. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται, εν είδει
πρόσθετης παροχής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 192 του
ν. 3463/2006, όπως ισχύει, να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου για τη
διαμόρφωση των λοιπών τμημάτων του ακινήτου, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο της
υπομίσθωσης, ομοίως κατά πιστή εφαρμογή της συνημμένης στο παρόν Μελέτης
Διαμόρφωσης, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και κυρίως το από 1.3.2004 πδ (ΦΕΚ 254
Β ́/2004), μετά την έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Ειδικότερα, δια της παρούσας εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική
δημοπρασία προς υπομίσθωση τα εξής τμήματα του συνολικού ακινήτου, για έκαστο των
οποίων θα διενεργηθεί ξεχωριστή δημοπρασία, προκειμένου ο αναδειχθησόμενος
πλειοδότης να καταστεί Υπομισθωτής τους:
ΖΩΝΗ 1: Στο τμήμα αυτό του ακινήτου, το οποίο αποτυπώνεται στη Μελέτη Διαμόρφωσης
εντός ερυθρού περιγράμματος περιλαμβάνονται:
i) Ο καθοριζόμενος στη Μελέτη Διαμόρφωσης χώρος κατασκήνωσης (camping), στον οποίο
συμπεριλαμβάνονται οι εντός αυτού χώροι γυμναστηρίου-αποδυτηρίων, εμπορικού
καταστήματος, κλωβών υποδοχής-αποθηκών και χώρων νερού.
ii) Tα καθοριζόμενα στη Μελέτη Διαμόρφωσης με αριθμούς 1, 2 και 3 κτίρια (χρήση
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος).

6

iii) Ο καθοριζόμενος στη Μελέτη Διαμόρφωσης χώρος αθλητισμού (6 γήπεδα).
iv) Οι καθοριζόμενοι στη Μελέτη Διαμόρφωσης χώροι στάθμευσης.
v) Το καθοριζόμενο στη Μελέτη Διαμόρφωσης με αριθμό 11 κτίριο Υποδοχής – Διοίκησης.
vi) Τα καθοριζόμενα στη Μελέτη Διαμόρφωσης με αριθμούς 4.1 και 4.2 υφιστάμενα κτίρια
(Γραφεία – Αποθήκες).
vii) Το καθοριζόμενο στη Μελέτη Διαμόρφωσης με αριθμό 10 κτίριο (Χώρος φύλαξης
παιδιών).

ΖΩΝΗ 2: Στο τμήμα αυτό του ακινήτου, το οποίο αποτυπώνεται στη Μελέτη Διαμόρφωσης
εντός πορτοκαλί περιγράμματος και βρίσκεται εντός του ευρύτερου τμήματος του
ακινήτου, το οποίο αποτυπώνεται με κυανό περίγραμμα και ορίζεται ως «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ», περιλαμβάνεται χώρος υπαίθριου θερινού κινηματογράφου και η υποστηρικτική
αυτού χρήση κυλικείου στο κτίριο 9.2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ο Υπομισθωτής της Ζώνης 1, κατά πιστή εφαρμογή της συνημμένης στο παρόν Μελέτης
Διαμόρφωσης, μετά την έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οφείλει να εκτελέσει με δαπάνη του τις απαιτούμενες
εργασίες, προκειμένου για τη διαμόρφωση των λοιπών τμημάτων του ακινήτου, τα οποία
δεν αποτελούν αντικείμενο υπομίσθωσης και αποτυπώνονται στη Μελέτη Διαμόρφωσης
εντός κυανού περιγράμματος ως «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ», οι οποίοι θα διαμορφωθούν επ’
ωφελεία του Δήμου και θα παραμείνουν υπό τη διαχείρισή του. Στους κοινόχρηστους
αυτούς χώρους περιλαμβάνονται:
α) Οι καθοριζόμενοι στη Μελέτη Διαμόρφωσης δύο χώροι αθλητισμού, πλησίον του
υφιστάμενου κτιρίου 10 και οι δύο χώροι αθλητισμού, πλησίον του υφιστάμενου κτιρίου
4.1.
β) Ο καθοριζόμενος στη Μελέτη Διαμόρφωσης χώρος παιδικής χαράς, πλησίον του κτιρίου
αναψυκτηρίου με αριθμό 3.
Αντίστοιχη υποχρέωση, εν είδει πρόσθετης παροχής, υπέχει ο Υπομισθωτής της Ζώνης 2 ως
προς τον καθοριζόμενο στη Μελέτη Διαμόρφωσης χώρο παιδικής χαράς, πλησίον του
χώρου υπαίθριου θερινού κινηματογράφου.
Οι Υπομισθωτές έχουν το δικαίωμα καθορισμού επιτρεπόμενου ωραρίου πρόσβασης στο
ακίνητο.
Οι χρήσεις που θα αναπτυχθούν θα είναι ήπιες και στο πνεύμα της εξυπηρέτησης των
πολιτών. Ειδικά τα τμήματα αιγιαλού θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, χωρίς να
παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινοχρήστων πραγμάτων και χωρίς να επέρχεται
αλλοίωση στη γεωμορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του αιγιαλού. Οι Υπομισθωτές θα
πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κάθε αυθαίρετης και
παράνομης ενέργειας (καταλήψεις, κατασκευή και λειτουργία αυθαίρετων κατασκευών,
βανδαλισμοί).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.