Δήμος Γλυφάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού παραλίας
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.080,80 € (συμ/νου ΦΠΑ), με βάση τα συντασσόμενα τεύχη της (66/2017) μελέτης του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκτέλεση της
υπ. αρ. 284/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr). Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 ΤΚ 16675, τηλ. 2132025361, fax 2132025364) και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Άλσους 15), στις 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης αποδοχών προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: α) Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής γ) Συνεταιρισμοί δ)Ενώσεις διαθέτοντας τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό κάθε είδους προμηθειών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εγγύηση συμμετοχής σε
συνοπτικό διαγωνισμό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.