Διαγωνισμός για τις παραλίες της Γλυφάδας (244.156 ευρώ)
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

α) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής: για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ  ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ Σ» Ενδεικτικά συνολικής πρ/σας δαπάνης 244.156,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/04 /2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19 /04/2017 ώρα 14:00 μ.μ..
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 24/ 04 /2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του Ν. 4155/2013, καθώς
και των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ. λ. π. που εναρμόνισαν την Εθνική
νομοθεσία, περί προμηθειών, με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί
και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες ενενήντα πέντε (395) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ήτοι ποσού 3.938,00€
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.