Με «καθαρούς κανόνες» η κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων – πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων της πόλης, για τη διενέργεια τεχνικο-οικοδομικών εργασιών, καθώς και το ύψος του προστίμου που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, οι οποίοι δεν καθαρίζουν τους χώρους που τους ανήκουν.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
α) Τον καθορισμό τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για τεχνικο-οικοδομικές εργασίες, με ενιαίο τέλος και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, και
β) Τον καθορισμό προστίμων για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων», με ενιαίο τέλος και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

Συγκεκριμένα καθορίστηκαν:
• Τέλη για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για τεχνικο-οικοδομικές εργασίες:
Τέλος 25,00€ μηνιαίως κατά τετραγωνικό μέτρο
Για τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών, προστατευτικής περίφραξης και ικριώματος (σκαλωσιάς), για εναπόθεση οικοδομικών υλικών, για εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών κτλ, σε πεζοδρόμιο ή οδό (οδόστρωμα).
Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80, το άρθρο 26 παρ. 5 του Ν. 1828/89 και το άρθρο 6 του Ν. 1900/90, όπως ισχύουν.
• Πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων
Προσδιορισμένο από το νόμο τέλος: 0,50€ ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, έχουν την αρμοδιότητα να μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν.3852/2010 και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο 0,50€ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωση των υπόχρεων για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, δημιουργείται η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων από το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται σε βάρος των υπόχρεων η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.