Απευθείας ανάθεση για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας του Αγίου Κοσμά
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας (Αγίου Κοσμά)προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή έως την 29-05-2013 ημέρα Τετάρτη , προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

i. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κύπρου 68 – 164 10 Αργυρούπολη
ii. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για την ναυαγοσωστική κάλυψη δημοτικής παραλίας (Αγίου Κοσμά)Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης.
iii. Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

1. Η προσφορά (επισυνάπτεται το Τιμολόγιο Προσφοράς) πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:
2. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
3. ο χρόνος έναρξης/ εκτέλεσης των εργασιών
4. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
5. εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού.
6. Επικυρωμένο Αντίγραφο αδείας ναυαγοσώστη από την Λιμενική Αρχή
7. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται η παροχής υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη δημοτικής παραλίας (Αγίου Κοσμά)Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης.
και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.
8. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλέφωνα 213-2018748 – 751, fax: 210-9902045-046 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. (http:// www.elliniko-argyroupoli.gr /)
Συν. Τεχνικές προδιαγραφές
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Τιμολόγιο προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.