Παλαιό Φάληρο – οι νέοι αντιδήμαρχοι
Δελτίο τύπου:

Ορίζουµε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου µε θητεία από 17/1/2013 µέχρι και 31/8/2014 ηµεροµηνία
λήξης της ∆ηµοτικής Περιόδου:
1. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ του ∆ηµητρίου (χωρίς αντιµισθία)
2. ΚΟΡΟΜΗΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ του Γεωργίου (µε αντιµισθία)
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Πανογιάννη (χωρίς αντιµισθία)
4. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ του Νικολάου (µε αντιµισθία)
5. ΚΑΝΕΛΛΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ του Γεωργίου (µε αντιµισθία)
και τους µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες ως εξής:
1. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ∆/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ∆/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.), ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ, ∆/ΝΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (χωρίς αντιµισθία)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ηµητρίου
α. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών πλην του τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής
Αρωγής.
β. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
γ. ∆/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
δ. ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων πλην του τµήµατος ∆ηµοτικού Νεκροταφείου.
ε ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
στ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών
πράξεων για την τέλεση τους.
ζ. Υπεύθυνος του προγράµµατος «PORTAL Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την
Εξυπηρέτηση του Πολίτη».
2. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (µε αντιµισθία)
ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου
α. Τµήµα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής και Αθλητισµού.
β. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών
πράξεων για την τέλεση τους.
ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΞΕ-ΠΥΛ3. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (χωρίς αντιµισθία)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Πανογιάννη
α. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
β. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών
πράξεων για την τέλεση τους.
4. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (µε αντιµισθία)
ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου
α. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
β. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών
πράξεων για την τέλεση τους.
5. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ (µε αντιµισθία)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του Γεωργίου
α. ∆/νση Καθαριότητας
β. Την εύρυθµη λειτουργία του ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου µας.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών
πράξεων για την τέλεση τους.
Οι Αντιδήµαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα των υπηρεσιών στις οποίες
προΐστανται. Ειδικότερα τα έγγραφα που απευθύνονται στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
θα υπογράφονται αφού προηγουµένως έχει συναινέσει ο ∆ήµαρχος.
Β) Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία
εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Κ.Α. 00-6121.01
µε ποσό 130.000 ευρώ και Κ.Α. 00-6126.01 µε ποσό 6.000 ευρώ Προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2013.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.