Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων και ελαστικών
Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την 8/10/2012
ημέρα: Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.– 10:15 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσιος
Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια Κάδων του Δήμου , σε
εκτέλεση της υπ. αρ. 440/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγίου Δημητρίου.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #43.050,00 # Εuro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν :
α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου
αντικειμένου.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από τις:
28/09/2012 ημέρα Παρασκευή από τους : κο Γεωργακόπουλο Δ. –
Σταυριανόπουλο Γιώργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση : Αγίου
Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17341 – Άγιος Δημήτριος από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών,
τηλέφωνο επικοινωνίας 213.2007.765 .

Έδρα Αγίου Δημητρίου 55.
Τ.Κ. 17341.
FAX : 210.97.14.303.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : κος Γεωργακόπουλος Δ.
κος Σταυριανόπουλος Γ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την:5/10/2012,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.– 10:15 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Δημόσιος Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς , στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται και προσδιορίζονται
στην υπ. αρ. 22/2012 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου για την
προμήθεια : «Ελαστικών » του Δήμου , σε εκτέλεση της υπ. αρ. 439/2012
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: #44.268,93# Εuro, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν :
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α..
Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από
28/09/2012 ημέρα Παρασκευή ,από τους υπαλλήλους : κος Γεωργακόπουλος
Δ. – Σταυριανόπουλος Γ. (Τμήμα Προμηθειών) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στη Δ/νση : Αγίου Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17341 Άγιος Δημήτριος από το
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνο επικοινωνίας 213.2007.765 .
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.