Πρόχειρος διαγωνισμός Δ. Ελλ./Αργ. για προμήθεια μελανιών
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012. Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Κύπρου 68, 16452 – Αργυρούπολη) την 6/7/2012 ημέρα Παρασκευή . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ και ώρα λήξης η 11.00 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 1.000,00 € , συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο Προμηθειών – τηλ. 213 2018 748 fax 210 9902 046).

 

 

 

χ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.