Νέος αντιδήμαρχος Αλίμου, ο Γιάννης Αντωνάκης
Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ανδρέα Κονδύλη ο δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Αντωνάκης (υπεύθυνος του δημοτικού κολυμβητηρίου και αντιπρόεδρος του ΘΟΠΑΑ), αναλαμβάνει αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες που αφορούν κυρίως την Διεύθυνση ΚΕΠ και τα θέματα Ανακύκλωσης.

Δείτε την απόφαση:

Αποφασίζουμε
Ι. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Ιωάννη Αντωνάκη,
Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και
14/9/2020, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που αφορούν κυρίως
την Διεύθυνση ΚΕΠ και τα θέματα Ανακύκλωσης:
Ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των κάτωθι αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
• Την κατάρτιση και τήρηση του ημερήσιου προγράμματος οδοκαθαρισμών και εργασιών
καθαριότητας εν γένει, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος.
• Τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς και τον καθαρισμό κοινόχρηστων και
δημοτικών χώρων (πλατείες, χώροι άθλησης, άλση κ.λπ.).
• Την οργάνωση και λειτουργία νέου ρεύματος αποκομιδής για τα οργανικά απόβλητα με κάδους
περισυλλογής καφέ χρώματος (κομποστοποίηση), καθώς και τη σχετική ενημέρωση των πολιτών.
• Τη μέριμνα για την επαύξηση της ποσότητας και ποιότητας του ρεύματος αποκομιδής
ανακυκλώσιμων υλικών (ενημέρωση πολιτών, βελτίωση οργάνωσης ρεύματος ανακύκλωσης κ.λπ.).
• Την προώθηση νέων, σύχρονων, ‘πράσινων’ τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως:
α) η οικιακή κομποστοποίηση, β) η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και γ) η
ανακύκλωση μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών
κάδων στα σχολεία και σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.ο.κ.

• Τη δημιουργία μικρών «πράσινων σημείων» σε κάθε σχολική μονάδα, καθώς και σε κεντρικά
σημεία της πόλης.
2. Τη συστηματική εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
3. Τη μέριμνα για την απόσυρση και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
οχημάτων άνευ πινακίδων κυκλοφορίας από δρόμους κ.λπ. κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.
4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των δύο Τμημάτων αυτής.
5. Τη συνεργασία με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγ.Κοσμά, το οποίο εδρεύει εντός του Δήμου
Αλίμου για την από κοινού καλλιέργεια και προώθηση του Αθλητισμού.
6. Τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους
Καθαριότητας και Πρασίνου.
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
8. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
9. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή
έργου που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος.
ΙΙ. Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντωνάκης Ιωάννης δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε
άλλης οικονομικής απολαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Γεώργιο Μακαριγάκη, Θεοδώρα Σύρμα, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αναστασία
Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από
τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στον
ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.