Δήμος Ηλιούπολης: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων
Δείτε την ανακοίνωση του δήμου Ηλιούπολης, για τις αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών– Δόμησης καθώς και τον έλεγχο και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.
– Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
– Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση των μεγάλων τεχνικών έργων του Δήμου.
– Έχει την ευθύνη για την λειτουργία του τεχνικού συνεργείου του Δήμου, συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.
– Έχει την ευθύνη των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και παράνομες πινακίδες.
– Είναι αρμόδιος για την οδοσήμανση και των ηλεκτροφωτισμό της πόλης.
– Είναι αρμόδιος για την λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου.
– Έχει την αρμοδιότητα της καλής λειτουργίας του Δημαρχιακού Μεγάρου και όλων των κτιρίων που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει για την λειτουργία των υπηρεσιών.
– Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
– Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών, έργων και προμηθειών, εκδίδει και υπογράφει όλες τις αποφάσεις ανάθεσης προμηθειών και όλες τις σχετικές συμβάσεις.
– Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
– Έχει την ευθύνη και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
– Τελεί πολιτικούς γάμους.

2. ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και τον έλεγχο και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης. Ειδικότερα:
– Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού – Απολογισμού, των προγραμμάτων ταμειακών ροών, την ανάπτυξη και εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την ορθολογική χρηστή και σύννομη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου, τον ορθό προγραμματισμό των κάθε φύσεως δαπανών και την ομαλή λειτουργία των αποθηκών του Δήμου.
– Έχει την εποπτεία και διαχείριση του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
– Υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
– Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
– Έχει την ευθύνη έγκρισης εισηγήσεων δαπανών των υπηρεσιών.
– Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού (εκτός από το Τμήμα Παιδείας, Εθελοντισμού, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας).
– Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού, καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των κοινωνικών δράσεων, καθώς επίσης και τον έλεγχο και υπογραφή όλων των κοινωνικών επιδομάτων.
– Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου, την λειτουργία και δραστηριότητας κοινωνικών μονάδων και φορέων στους οποίους συμμετέχει με εκπροσώπους του ο Δήμος.
– Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
– Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του τοπικού συμφώνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
– Μεριμνά για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) συνεργαζόμενη στενά με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
– Συνεργάζεται με την Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ως άνω Νομικού Προσώπου.
– Έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.- Τελεί πολιτικούς γάμους.

3. ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής , καθώς και τον έλεγχο και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών.
– Έχει την ευθύνη για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
– Τελεί πολιτικούς γάμους.
– Είναι αρμόδιος σε θέματα Νεολαίας.

4. ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Εθελοντισμού.
– Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
– Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ., των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
– Έχει την ευθύνη για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

– Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

5. ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαφάνειας.
– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
– Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» στο Δήμο.
– Έχει την ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς και εξυπηρέτησης του Δημότη
– Είναι υπεύθυνος για τα αδέσποτα ζώα.
– Έχει την ευθύνη του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
– Έχει την ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων.
– Προεδρεύει στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.
– Έχει την ευθύνη για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
– Μεριμνά και φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
– Υπογράφει τις δηλώσεις πολιτογράφησης.
– Έχει την ευθύνη των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
– Τελεί πολιτικούς γάμους.

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, πλην των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν υπερωρίες υπαλλήλων καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφαση μας στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Επίσης ΟΡΙΖΟΥΜΕ τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους από 01/01/2018 έως το τέλος της θητείας όπως παρακάτω :

1. Ο κ. Δημητρόπουλος Άγγελος ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και του Προγράμματος «Ψηφιακός Δήμος».
2. Ο κ. Καλαρρύτης Χρήστος ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία και έχει την ευθύνη λειτουργίας και οργάνωσης του γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου και συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης σε συνεργασία με το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
3. Ο κ. Κούρτης Ανδρέας ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Κοινωνικής Ένταξης».
4. Ο κ. Γιαννάκης Χρήστος ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αποκλειστικά σε θέματα «της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας».
5. Η κα Κορμά Δήμητρα ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα «Εθελοντισμού και Διαδικτυακού Ραδιοφώνου» και «Ανοιχτού Πανεπιστημίου».
6. Ο κ. Παναγιώταρης Αναστάσιος ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Προγραμματισμού και Ανάπτυξης».
8. Η κα Καπίρη Ελένη ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα «Ισότητας Γυναικών».

Οι παραπάνω Εντεταλμένοι Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως τους έχει ανατεθεί παραπάνω πλην των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στην κατάσταση των υπαλλήλων (υπερωρίες, άδειες κλπ.), καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφαση μας στον Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.
Οι αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί στους παραπάνω οριζόμενους Αντιδημάρχους, συνεχίζουν να ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Με την έκδοση της παρούσης κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή μας παύει να ισχύει.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.