Δήμος Αλίμου:15 προσλήψεις για την καθαριότητα
 

O δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 15  εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Β) Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να έχει απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας).

Γ) Το προσωπικό πρέπει να μην έχει κώλυμα κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ίδιων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των
συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτα από τον Δήμο)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας
Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις αιτήσεις τους εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή έως και τις 22.12.2016 στο γραφείο πρωτοκόλλου, που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός Αριστοτέλους αρ. 53).
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στο δημοτικό κατάστημα καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.