Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση 2 κυλικείων
Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων του 2ου Λυκείου Αλίμου (Ελευθερίου Βενιζέλου 4) και του 1ου Λυκείου Αλίμου

( Υψηλάντου και Θησείου).

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

 Η  Πρόεδρος  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλίμου, κα Θεοδώρα Σύρμα,

 Έχοντας  υπόψη :

1).  Την  υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  Απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων.

2). Την με αρ.11/5-4-2016  Απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου

3). Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό  πλειοδοτικό  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση  του σχολικού κυλικείου του 2ου Λυκείου Αλίμου, που εδρεύει στην οδό Ελ.Βενιζέλου 4 Άλιμος.

ΑΡΘΡΟ 1

1). Η ανάθεση από  την αρμόδια Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού  σε συνάρτηση με :

α). την τιμή προσφοράς

β). την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου

γ). την πολυτεκνική ιδιότητα

   Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις  α,β,γ  γίνεται ως εξής:

 Ι. Κάθε προσφορά  πολλαπλασιάζεται επί δύο.

ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ(08).

ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια πέντε(05).

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α). Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β). Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Το  επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β). Συνταξιούχοι.

γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 4

Η σύμβαση, που θα υπογραφεί θα ισχύσει μέχρι 30-6-2022  με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3)  χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 5

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές σημείο μπροστά στην  είσοδο του σχολικού συγκροτήματος, στο Δημαρχείο Αλίμου και θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

                                                           ΑΡΘΡΟ 6

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η αρμόδια Επιτροπή  κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

γ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ).Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

 Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται  καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι). Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα  ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

ΑΡΘΡΟ  7

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω και του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 8

 Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η προθεσμία  μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30  ημερών.

ΑΡΘΡΟ 10

 Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ  ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 12

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 13

 Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, συνεδριάζει προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

ΑΡΘΡΟ 14

 Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης  με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

ΑΡΘΡΟ  15

 Ο  εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:

Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική  ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο,

Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.,

Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Ε) Οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται να το κάνει και να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΤ) Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

Ζ) Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

Η) Ο μισθωτής βαρύνεται με την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε από τον ίδιο κατά τη χρήση του κυλικείου (ενδιάμεσος μετρητής με τη σχολική μονάδα)

ΑΡΘΡΟ 16

Η παρουσία του εκμισθωτή  στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 17

 Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28ηΦεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαϊου.

ΑΡΘΡΟ  18

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 23/4/2016 μέχρι και 23/5/2016 και ώρα 13.00 π.μ., στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  στις 23/5/2016 μετά τις 15.00 μ.μ. στην οδό Π. Μελά 5, Άλιμος.

ΑΡΘΡΟ 19

Με απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται η Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:

 α). Το  Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 β). Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

 γ). Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

 δ). Ένα μέλος της Μαθητικής κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

 ε). Ένα εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

   Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.

   Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου,  η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο ,που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ  20

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η  Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Η  σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής  Επιτροπής και από τον υποψήφιο ,που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

ΑΡΘΡΟ  22

Η  Σχολική  Επιτροπή κατά το χρόνο της έναρξης λειτουργίας του κυλικείου, υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 23

 Όλοι  οι παραπάνω όροι ,που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Περίληψη  της προκήρυξης  αυτής , να δημοσιευτεί σε τοπικά έντυπα και να αναρτηθεί στη Σχολική Μονάδα, καθώς και στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του  ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Η  Πρόεδρος  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλίμου, κα Θεοδώρα Σύρμα,

 Έχοντας  υπόψη :

1).  Την  υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  Απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων.

2). Την με αρ.10/5-4-2016  Απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου

3). Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό  πλειοδοτικό  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση  του σχολικού κυλικείου του 1ου Λυκείου Αλίμου, που εδρεύει στην οδό Υψηλάντου και Θησείου ,  Άλιμος.

ΑΡΘΡΟ 1

1). Η ανάθεση από  την αρμόδια Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού  σε συνάρτηση με :

α). την τιμή προσφοράς

β). την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου

γ). την πολυτεκνική ιδιότητα

  Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις  α,β,γ  γίνεται ως εξής:

 Ι. Κάθε προσφορά  πολλαπλασιάζεται επί δύο.

ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ(08).

ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια πέντε(05).

ΑΡΘΡΟ 2

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α). Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β). Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Το  επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 ΑΡΘΡΟ 3

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β). Συνταξιούχοι.

γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 4

Η σύμβαση, που θα υπογραφεί θα ισχύσει μέχρι 30-6-2022   με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3)  χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 5

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές σημείο μπροστά στην  είσοδο του σχολικού συγκροτήματος, στο Δημαρχείο Αλίμου και θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η αρμόδια Επιτροπή  κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

γ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ).Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

 Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται  καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι). Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα  ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

    ΑΡΘΡΟ  7

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω και του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

  ΑΡΘΡΟ 8

 Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η προθεσμία  μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30  ημερών.

ΑΡΘΡΟ 10

 Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ  ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 12

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

                                         ΑΡΘΡΟ 13

 Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, συνεδριάζει προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

ΑΡΘΡΟ 14

 Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης  με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

ΑΡΘΡΟ  15

 Ο  εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:

Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική  ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο,

Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.,

Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Ε) Οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται να το κάνει και να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΤ) Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

Ζ) Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

Η) Ο μισθωτής βαρύνεται με την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε από τον ίδιο κατά τη χρήση του κυλικείου (ενδιάμεσος μετρητής με τη σχολική μονάδα)

ΑΡΘΡΟ 16

Η παρουσία του εκμισθωτή  στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 17

 Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28ηΦεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαϊου.

ΑΡΘΡΟ  18

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 23/4/2016 μέχρι και 23/5/2016 και ώρα 13.00 π.μ., στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  στις 21/5/2016 μετά τις 15.00 μ.μ. στην οδό Π. Μελά 5, Άλιμος.

ΑΡΘΡΟ 19

Με απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται η Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:

 α). Το  Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 β). Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

 γ). Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

 δ). Ένα μέλος της Μαθητικής κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

ε). Ένα εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

   Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.

   Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου,  η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο ,που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ  20

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η  Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Η  σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής  Επιτροπής και από τον υποψήφιο ,που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

ΑΡΘΡΟ  22

Η  Σχολική  Επιτροπή κατά το χρόνο της έναρξης λειτουργίας του κυλικείου, υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 23

 Όλοι  οι παραπάνω όροι ,που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Περίληψη  της προκήρυξης  αυτής , να δημοσιευτεί σε τοπικά έντυπα και να αναρτηθεί στη Σχολική Μονάδα, καθώς και στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του  ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΡΜΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.