3Β: Δείτε live τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2016 Δημόσια – Ανοικτή – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 22η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (99/2012 Α.Δ.Σ.), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Έγκριση Κανονιστικής για καθορισμό θέσεων στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.
3. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 24/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά “Καθο-ρισμό τελών και διαδικασία χρέωσης μεταφοράς ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και προ-ϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων”.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 45/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας”.
5. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Α.Ο. “ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ”.
6. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Α-θλητικό Σύλλογο “ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.
7. Χρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων έτους 2016.
8. Διαγραφές επιχορηγήσεων και λοιπών δαπανών παρελθόντων ετών.
9. Έγκριση για συνέχιση και την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλη-σης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
10. Έγκριση της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης” και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής.
11. Έγκριση της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων την περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βά-ρης” και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής.
12. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης.
13. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης.
14. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α & Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ.
15. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Διαγράμματος Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας με την προσθήκη ενός (1) νέου οικογενειακού τάφου.
16. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθμ. 563/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την πρόταση τροποποίησης στο Ο.Τ. Γ249, Γ252, Γ259 περιοχής Σ.Ε.Ο. της Δ.Ε. Βάρης.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

17. Πρόταση τροποποίησης επί της Λ. Βάρης- Κορωπίου στο Ο.Τ. Γ211 περιοχή Διλόφου της Δ.Ε Βάρης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Εγκάρ-σιων Υπερυψωμένων Λωρίδων και Διαβάσεων πεζών” Προϋπολογισμού 11.884,88 € αναδόχου “Παναγιώτης Αναγνωστίδης ΕΔΕ”.
19. Έγκριση για την 1η παράταση του χρόνου συμβατικής περαίωσης του έργου “Περίφραξη Αρ-χαιολογικού Χώρου Λαθούριζας κατά τρεις (3) μήνες (ήτοι έως 18.5.2016).
20. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Δημοτική Οδοποιία- Κατασκευή & Συντήρηση οδών- Επι-σκευή τσιμεντοδρόμων”.
21. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 5740/11.2.2016 της εταιρείας “ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σχετικά με την μείωση κατά 20% του μισθώματος περιόδου από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.
22. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 6761/18.2.2016 της εταιρείας “VIVE MAR – ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩ-ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”
23. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας για Παιδικές Χαρές και Αθλητικούς Χώρους” έτους 2013 συμβατικού ποσού 36.600,00 € (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμ-βούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επι-τροπής παραλαβής έργου.
24. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας για Παιδικές Χαρές” έτους 2014 συμβατικού ποσού 27.985,75 € με ΦΠΑ), αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.
25. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Δημοτική Οδοποιία- Κατασκευή & Συντήρηση οδών- Επισκευή τσιμε-ντοδρόμων”, έτους 2013, αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δη-μοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.
26. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατα-σκευή Δαπέδων από κουρασάνι σε κοινόχρηστους χώρους” συμβατικού ποσού 26.399,33 € με Φ.Π.Α) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.
27. Δημοπράτηση περιπτέρου στην πλατεία της Βάρκιζας.
28. Μετατόπιση ή μη του περιπτέρου της δικαιούχου κας Αγγελικής Τσίτου από την οδό Απόλλω-νος εντός του πάρκινγκ της πλατείας Αρμονίας σε νέα θέση στη συμβολή των οδών Απόλλω-νος και Αρμονίας.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 45/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
29. Σύσταση μίας (1) θέσης ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 2738/2015 απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών.
30. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Προέδρου και αναπληρω-τή Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων καθώς και τον ορισμό δύο υπαλλήλων του Δήμου ως Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα του άνω Συμβουλίου για το έτος 2016.

31. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Προέδρου και αναπληρω-τή Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων κα-θώς και τον ορισμό δύο υπαλλήλων του Δήμου ως Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα του άνω Συμβουλίου για το έτος 2016.
32. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙ-ΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ”.
33. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης”.
34. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών”.
35. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας υλικών αυτόματου ποτίσματος.
36. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Εργασίες κλαδέματος και κο-πής ψηλών και επικίνδυνων δένδρων”.
37. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πλαστικών σάκων για αποκομιδή α-πορριμάτων.
38. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή ο-χημάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2016.
39. Λήψη απόφασης για τον ορισμό θέσεων της τοποθέτησης γλυπτών σε Κ.Χ των Δ.Ε Βούλας και Βουλιαγμένης.
40. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 356,45 € προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI SA).
41. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 175,00 € που αφορά παράβαση ΚΟΚ.
42. Διαγραφή βεβαιωμένων από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη. (5069/8.2.2016)
43. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (5070/8.2.2016)
44. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ της εταιρείας Λ. ΒΟΥΛ-ΓΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. (5071/8.2.2016)
45. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. (5074/8.2.2016)
46. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης. (5182/9.2.2016)
47. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακι-νήτου. (5183/9.2.2016)
48. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων. (5184/9.2.2016)
49. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης χρέωσης. (5186/9.2.2016)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.