Άλιμος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
 

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015, στις 20.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 29 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή εγγραφών στον με αριθμό 47/3-10-2014 (50/ 10-9-2014 Χρηματικός Κατάλογος) Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορούν σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.

ΘΕΜΑ 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 43/12-7-2013 βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2013.
ΘΕΜΑ 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού 12.576,11 € και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τους Βεβαιωτικούς καταλόγους 08, 09, 11, 12/2015.
ΘΕΜΑ 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσών από τους 29, 30 & 31/2015 βεβαιωτικούς καταλόγους στο όνομα της κ. ΤΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσών από τους 29 & 31/2015 βεβαιωτικούς καταλόγους στο όνομα του κ. ΛΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
ΘΕΜΑ 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιστροφή Ποσού ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντος Παράβολου Άδειας Παραμονής στο όνομα του κ.ERGIS DYLI.

ΘΕΜΑ 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιστροφή παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο όνομα του κ. Ν.Κοκόση, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΚΑΡΜΙΟΣ Σ. – ΚΟΚΟΣΗΣ Ν. Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Επιβολή προστίμου στον κ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά παράτασης μίσθωσης του ακινήτου επί της Λεωφ. Καλαμακίου αρ. 72 στον Άλιμο (ισόγειο), ιδιοκτησίας Αθανασίας Βαρβιτσιώτη και Σοφίας Βαρβιτσιώτη που καλύπτει ανάγκες στέγασης Γραφείου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Α’ ΚΑΠΗ).

ΘΕΜΑ 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 63 (Παράρτημα ΚΕΠ Άνω Καλαμακίου).
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση της 164/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Α΄ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ».

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Κατασκευή του Έργου της Περιφέρειας Αττικής «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» προϋπολογισμού €350.000,00.
ΘΕΜΑ 18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ 19ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α) για ανανέωση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας και β) για χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων.
ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με τίτλο «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου οικον. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 21ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε δικηγόρο, εργατικής υπόθεσης, που αφορά τον υπάλληλο του Δήμου Αλίμου, Πατμανίδη Χαράλαμπο.

ΘΕΜΑ 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε δικηγόρο της αγωγής του κ. Ιωάννη Λαζόπουλου, υπαλλήλου του Δήμου Αλίμου, με την οποία ζητά την καταβολή του ποσού των 356.050,00 ευρώ, ως αποζημίωση, λόγω επιδείνωσης της υγείας του.
ΘΕΜΑ 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 24ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταφορά περιπτέρου.
ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ».
ΘΕΜΑ 26ο Επιβράβευση Δημοτικών Υπαλλήλων (έπαινος).
ΘΕΜΑ 27ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον Άλιμο υπό την αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την τρέχουσα σχολική περίοδο.

ΘΕΜΑ 28ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «PROTECTA – Εθελοντική Δράση για την Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών» υπό την αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΘΕΜΑ 29ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση Σχολών Γονέων υπό την αιγίδα της ΔΕΠ σε συνέργεια με την εκπαιδευτική κοινότητα με την επιστημονική υποστήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την τρέχουσα σχολική περίοδο.

Από το Γραφείο Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.