Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 3η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 80/2015 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 119.576,82 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα έτη για προμήθειες παγίων.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 36.900,00 € (συπ/νου Φ.Π.Α.), έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 20/2015 μελέτης στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. σε εκτέλεση της με αριθμ. 12/2015 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την παροχή υπηρσίας/εργασίας με τίτλο : «Δαπάνες υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης στα πλαίσια μίσθωσης λεωφορείων δημοτικής συγκοινωνίας».

3. ‘Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Κλάδεμα υψηλών δένδρων».

4. ‘Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 14.999,16 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου».

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που αφορά την παροχή / υπηρεσίας εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού (HW & SW) πληροφορικής υποδομής μηχανογραφικού κέντρου και δήμου (Λογισμικά, servers, san, δικτυακού εξοπλισμού, περιφερειακά, backup κ.λ.π.)».

6. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 22.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής».

7. Λήψη απόφασης επί του από 9/1/2015 πρακτικού διενέργειας και του από 12/2/2015 πρακτικού αξιολόγησης (γνωμοδότησης) του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη» ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

8. Λήψη απόφασης επί του από 9/1/2015 πρακτικού διενέργειας και του από 12/2/2015 πρακτικού αξιολόγησης (γνωμοδότησης) του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών και συναφείς υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής στεγάστρων γκαράζ» ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 52.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 180.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την επισκευή και συντήρηση σε εξωτερικά συνεργεία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.022,30 € προς απόδοση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο «ΚΑ.Π.ΠΑ.» της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 3518/2006 (272 Α΄) στην υπάλληλο του εν λόγω Νομικού Προσωπικού του Δήμου μας κ. ΣΑΒΒΑ ΑΝΘΟΥΛΑΣ, που μεταφέρθηκε σ’ αυτό από το πρώην Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών (Ι.Β.Σ.Α.)».

12. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 1.766,92 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

13. Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αρ. 212/12.2.2015 πρότασης (έκθεσης) ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προπληρωμής και λήψη νέας για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση γ΄και δ΄δόσης (πλέον προσαυξήσεων) ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Ν. 4223/13 για το έτος 2014.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 491,00 € που αφορά στην καταβολή δικαστικής δαπάνης υπέρ της κ. Παναγοπούλου Μαρίνας με βάση τη με αρ. 2653/13 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

15. Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας του χρησιδάνειου, που αφορά τη δωρεά παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος (τσάπα) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 842,55 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

17. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αρ. Α1047/2014 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

18. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αρ. 526/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 443/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 811/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Απόστολο Γεωργούλα.

21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 749/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

22. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 761/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

23. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 804/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Λακαφώση.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.