Πρόσληψη ενός παθολόγου και ενός παιδίατρου για τα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς
Το ΝΠ∆∆ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ”∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη µε Σύµβαση Μίσθωσης
Έργου (2) ∆ύο Ιατρών ειδικότητας α) Παιδιάτρου και β) Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ του
Ν.Π.∆.∆ διάρκειας ενός έτους.
Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι: α) η παρακολούθηση της σωµατικής υγείας , η ιατρική συµβουλευτική και η λήψη µέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των
φιλοξενούµενων βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του Ν.Π.∆.∆ Και β) η παρακολούθηση της σωµατικής υγείας , η παροχή υποδείξεων, ιατρικών συµβουλών, ιατρικών συνταγών – γνωµατεύσεων, παραποµπή για ιατρικές εξετάσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και µέτρα για την σωµατική και ψυχική υγεία των µελών των ΚΑΠΗ του Ν.Π.∆.∆

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι δοµές του Ν.Π. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12µηνη και η αµοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 14.500 Ευρώ για τον καθένα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής Σχολής και Ιατρικής Ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλµατος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆ στη διεύθυνση: Ελ Βενιζέλου 18 3ος όροφος ( τηλ επικοινωνίας 2132025918) .
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι (4) ηµέρες από 24-2-2015 έως και 27-2-
2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.