Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων αξίας 1,6 εκατομμυρίων ευρώ από τη δήμο Ηλιούπολης
Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Καυσίμων κίνησης , θέρμανσης και λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για τα Νομικά Πρόσωπα έτους 2015» , Κωδ. Ε.Π.Π. 09134100-8, 09135100-5,09132000-3, 09211000-1 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του Προσώπων, για την ανάδειξη αναδόχου(ων) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκάστοτε  α)Μέσης Χονδρικής Τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων β) της Μέσης Λιανικής Τιμής, για τις βενζίνες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γ) χαμηλότερης τιμής προσφοράς , σε ότι αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι: Ενός εκατ. εξακοσιών δέκα έξη χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών #1.616.128,44# € , συμπεριλαμβανομένων α)του Φ.Π.Α. 23% (302.202,88€) και β) δικαιωμάτων προαίρεσης 15%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 25/Νοεμ./2014 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη προσφορών).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό υπολογίζεται: για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, με ισχύ 4 μηνών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 3 μήνες.
Η τιμή θα δίνεται κατά τεμάχιο σε ΕΥΡΩ, για την παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, σε χώρο που θα καθορίσει ο Δήμος.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά τέλη.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη – προδιαγραφές της μελέτης, δίδονται στα τηλέφωνα 210-9970190, τηλεομοιότυπο: 210-9912680, αρμόδιοι υπάλληλοι: από το τμήμα Συντ. & Επισκ. Οχημάτων Κακάτσιος Γιώργος  και 210 99 70 000 οι κ.κ. Βασιλάτου Ουρανία και Πεταχτή Σοφίααπό το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 16342.
Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα ΕΕ η 3/10/2014  και δημοσίευσης η 8/10/2014

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.