Άλιμος – Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου
 

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, στις 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός  Φαν  Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 38 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο Καθορισμός αμοιβής (εξόδων παράστασης) Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».
ΘΕΜΑ 2ο Καθορισμός αμοιβής (εξόδων παράστασης) Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Η’ κατανομή έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή ποσού 20.210,00€ που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.Ε.Σ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ 7η απόφαση κατανομής 2014).
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή ποσού 20.210,00€ που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.Ε.Σ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ 8η απόφαση κατανομής 2014).
ΘΕΜΑ 6ο Αποδοχή & κατανομή ποσού 49.844,46 € του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δήμο Αλίμου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009.
ΘΕΜΑ 7ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93€ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 8ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34€ για την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 9ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28€ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 10ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 6.693,62€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 433/2013 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 343/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αρ. 2331/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών, υπόθεση απασχολούμενων σε προγράμματα STAGE)».
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση της με αριθ. 217/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης α) περί ασκήσεως εφέσεως ή μη κατά της υπ’ αριθμ. 709/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) περί χορήγησης του επιδόματος του ά. 14 του ν. 3029/2002, ποσού 176€, [υπόθεση Ζαφειροπούλου και λοιπών σύνολο 71 εργαζομένων], β) και σε περίπτωση απόφασης μη άσκησης έφεσης, περαιτέρω λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από τα λοιπά ένδικα μέσα και γ) σε περίπτωση τέτοιας απόφασης περί παραίτησης από τα ένδικα μέσα, λήψη απόφασης και σχετική εξουσιοδότηση αναφορικά με τον περαιτέρω τυχόν εξωδικαστικό συμβιβασμό της ως άνω υποθέσεως».
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση της με αριθ. 181/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοστολόγηση αποκομιδής απορριμμάτων της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ έτους 2014».
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της με αριθ. 172/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013».
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση της με αριθ. 214/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014».
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση της με αριθ. 213/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Ευαγγελίας Μπενάκη».
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση Όρων Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ» μεταξύ του Δήμου Αλίμου και της Περιφέρειας Αττικής και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλίμου για την υπογραφή αυτής».
ΘΕΜΑ 18ο Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 16442/13.08.2014 αίτησης για τη ρύθμιση οφειλής της εταιρίας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 19ο Συζήτηση και λήψη Απόφασης για αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδαστή στο Δήμο μας.
ΘΕΜΑ 20ο Συζήτηση και λήψη Απόφασης με θέμα «Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 103».
ΘΕΜΑ 21ο Ορισμός εκπροσώπου ή εκπροσώπων που θα απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν. 2190/20.
ΘΕΜΑ 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετων λόγων στην ανειγήσα δίκη αναφορικά με την Μαρίνα Αλίμου.
ΘΕΜΑ 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση άσκησης αίτησης ακύρωσης αναφορικά με το Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.
ΘΕΜΑ 24ο Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 172/2014 απόφασης  του Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014».
ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης «Έξυπνο δίκτυο προαγωγής φυσικής και πνευματικής ισορροπίας πληθυσμού Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αλίμου, ΝΠΔΔ «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» και ΚοινΣΕΠ Πολίτες σε δράση για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης.
ΘΕΜΑ 27ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή εγγραφής στους με αριθμό 84/6-11-2013, 45/6-9-2013, 5/14-2-2014, 43/12-7-2013, 45/6-9-2014 και 90/3-12-2013 Βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορά σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων ετών 2013 και 2014.
ΘΕΜΑ 28ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή εγγραφής στους με αριθμό 53/9-9-2013, 124/19-12-2013 και 32/3-12-2010 Βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε τέλη ακαθαρίστων εσόδων ετών 2011, 2009 και 2007 αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση προσκυτωτέου τμήματος και καθορισμός τιμής μονάδας ανά τ.μ., στην περιοχή «Αμπελάκια» κατόπιν της με αρ. 3/2013 πράξης προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κείμενων στο Ο.Τ. 343 παρά τις οδούς Αμπελακίων και Κορνάρου.
ΘΕΜΑ 30ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση της με αριθ. 58/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» με τίτλο «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014».
ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ανανέωσης – ανάθεσης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης και συνδρομής τιμαριθμικών.
ΘΕΜΑ 33ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 35ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών αποκλειστικής θέσης στάθμευσης σε ΑΜΕΑ.
ΘΕΜΑ 36ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μονοδρόμηση της οδού Αρχαίου Θεάτρου.
ΘΕΜΑ 37ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια καυσίμων.
ΘΕΜΑ 38ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), κατόπιν αιτήματος της δημοτικής κίνησης ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου &

Δημοσίων Σχέσεων

 Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.