Άλιμος – Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου


 

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, στις 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός  Φαν  Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 38 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1οΚαθορισμός αμοιβής (εξόδων παράστασης) Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».
ΘΕΜΑ 2οΚαθορισμός αμοιβής (εξόδων παράστασης) Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
ΘΕΜΑ 3οΑποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Η’ κατανομή έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4οΑποδοχή ποσού 20.210,00€ που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.Ε.Σ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ 7η απόφαση κατανομής 2014).
ΘΕΜΑ 5οΑποδοχή ποσού 20.210,00€ που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.Ε.Σ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ 8η απόφαση κατανομής 2014).
ΘΕΜΑ 6οΑποδοχή & κατανομή ποσού 49.844,46 € του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δήμο Αλίμου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009.
ΘΕΜΑ 7οΑποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93€ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 8οΑποδοχή και κατανομή ποσού 2.568,34€ για την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 9οΑποδοχή και κατανομή ποσού 1.659,28€ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 10οΑποδοχή και κατανομή ποσού 6.693,62€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 από τους Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 11οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 433/2013 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 343/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αρ. 2331/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών, υπόθεση απασχολούμενων σε προγράμματα STAGE)».
ΘΕΜΑ 12οΈγκριση της με αριθ. 217/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης α) περί ασκήσεως εφέσεως ή μη κατά της υπ’ αριθμ. 709/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) περί χορήγησης του επιδόματος του ά. 14 του ν. 3029/2002, ποσού 176€, [υπόθεση Ζαφειροπούλου και λοιπών σύνολο 71 εργαζομένων], β) και σε περίπτωση απόφασης μη άσκησης έφεσης, περαιτέρω λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από τα λοιπά ένδικα μέσα και γ) σε περίπτωση τέτοιας απόφασης περί παραίτησης από τα ένδικα μέσα, λήψη απόφασης και σχετική εξουσιοδότηση αναφορικά με τον περαιτέρω τυχόν εξωδικαστικό συμβιβασμό της ως άνω υποθέσεως».
ΘΕΜΑ 13οΈγκριση της με αριθ. 181/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοστολόγηση αποκομιδής απορριμμάτων της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ έτους 2014».
ΘΕΜΑ 14οΈγκριση της με αριθ. 172/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013».
ΘΕΜΑ 15οΈγκριση της με αριθ. 214/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014».
ΘΕΜΑ 16οΈγκριση της με αριθ. 213/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Ευαγγελίας Μπενάκη».
ΘΕΜΑ 17οΈγκριση Όρων Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ» μεταξύ του Δήμου Αλίμου και της Περιφέρειας Αττικής και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλίμου για την υπογραφή αυτής».
ΘΕΜΑ 18οΣυζήτηση και λήψη Απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 16442/13.08.2014 αίτησης για τη ρύθμιση οφειλής της εταιρίας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 19οΣυζήτηση και λήψη Απόφασης για αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδαστή στο Δήμο μας.
ΘΕΜΑ 20οΣυζήτηση και λήψη Απόφασης με θέμα «Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 103».
ΘΕΜΑ 21οΟρισμός εκπροσώπου ή εκπροσώπων που θα απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν. 2190/20.
ΘΕΜΑ 22οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετων λόγων στην ανειγήσα δίκη αναφορικά με την Μαρίνα Αλίμου.
ΘΕΜΑ 23οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση άσκησης αίτησης ακύρωσης αναφορικά με το Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.
ΘΕΜΑ 24οΟρθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 172/2014 απόφασης  του Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού Έτους 2014».
ΘΕΜΑ 25οΈγκριση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης «Έξυπνο δίκτυο προαγωγής φυσικής και πνευματικής ισορροπίας πληθυσμού Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 26οΈγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αλίμου, ΝΠΔΔ «Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» και ΚοινΣΕΠ Πολίτες σε δράση για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης.
ΘΕΜΑ 27οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή εγγραφής στους με αριθμό 84/6-11-2013, 45/6-9-2013, 5/14-2-2014, 43/12-7-2013, 45/6-9-2014 και 90/3-12-2013 Βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορά σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων ετών 2013 και 2014.
ΘΕΜΑ 28οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή εγγραφής στους με αριθμό 53/9-9-2013, 124/19-12-2013 και 32/3-12-2010 Βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε τέλη ακαθαρίστων εσόδων ετών 2011, 2009 και 2007 αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 29οΈγκριση προσκυτωτέου τμήματος και καθορισμός τιμής μονάδας ανά τ.μ., στην περιοχή «Αμπελάκια» κατόπιν της με αρ. 3/2013 πράξης προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κείμενων στο Ο.Τ. 343 παρά τις οδούς Αμπελακίων και Κορνάρου.
ΘΕΜΑ 30οΟρισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
ΘΕΜΑ 31οΈγκριση της με αριθ. 58/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» με τίτλο «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014».
ΘΕΜΑ 32οΈγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ανανέωσης – ανάθεσης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης και συνδρομής τιμαριθμικών.
ΘΕΜΑ 33οΈγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 35οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών αποκλειστικής θέσης στάθμευσης σε ΑΜΕΑ.
ΘΕΜΑ 36οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη μονοδρόμηση της οδού Αρχαίου Θεάτρου.
ΘΕΜΑ 37οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια καυσίμων.
ΘΕΜΑ 38οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), κατόπιν αιτήματος της δημοτικής κίνησης ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου &

Δημοσίων Σχέσεων

 Στον Άλιμο, εν μέσω πανδημίας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης (VIDEO&ΕΙΚΟΝΕΣ) – notia.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X