Eπίκαιρα φορο – λογικά και μη, οι αλλαγές που επέφερε το πολυνομοσχέδιο
(Παναγιώτης Αλεξίου – λογιστής)

Με 168 «ναι», 123 «όχι», 1 «παρών» ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο.
Το αργότερο ως την 1 Ιουλίου προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία την οποία είχαμε προαναγγείλει και παρέχονται διευκρινίσεις στα επιμέρους θεματά της .Η πληρωμή του ΦΑΠ για το 2011 και το 2012 θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Αύγουστο ενώ για τον ΦΑΠ του 2013 από το Νοέμβριο αφού ως καταληκτική προθεσμία για την καταβολή και της τελευταίας δόσης από τίθεται η 28η Φεβρουαρίου 2014.

Αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:
Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023

1. Θεσπίζεται έκτακτη ρύθμιση χρεών προς τις εφορίες και τα τελωνεία τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 31.12.2012 έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της 30. 6.2017 και η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή να καταβάλλεται ως εξής :
α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 50%, εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013 ,
β) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 40%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2014 ,
γ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 35%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2015 ,
δ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 30%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2016 ,
ε) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 25%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2017 ,
Για τα φυσικά πρόσωπα που χρωστούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων αλλά στην περίπτωση αυτή χάνονται οι εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους .
Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση η οποία βρίσκεται σε ισχύ και είναι συνεπείς σε αυτήν μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση εφόσον όμως επιλέξουν πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.
Υπάγονται στη νέα ρύθμιση και οφειλές οι οποίες είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης «έχασε» τη αρχική ρύθμιση μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές υπαχθείσες σε άλλη η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων και σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή .
Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013 .
Αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 75.000,00 ευρώ, απαιτείται ο έλεγχος και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή. Εάν υπερβαίνουν το ποσό των 300.000,00 ευρώ πέραν των προηγούμενων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή εμπράγματης ασφάλειας (π.χ. προσημείωση ακινήτου).
Βέβαια ο οφειλέτης χρεώνεται με ένα υψηλό εώς ληστρικό επιτόκιο της τάξης του 8,75% για το σύνολο του χρέους του (βασική οφειλή και προσαυξήσεις έως και την 31-12-2012)
Το δημόσιο, ακόμη και αν έχει χορηγήσει ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εφόσον η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη. Για παράδειγμα, μπορεί να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία και να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας.

2. Θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2013 . Η πάγια ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί στις 24.Εδώ η υπογραφή της αίτησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη απαιτείται για ποσά οφειλής από 50.000 έως 150.000 ευρώ., ενώ εμπράγματες εξασφαλίσεις απαιτούνται για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ .

3. Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον των πράξεων των φορολογικών αρχών που εκδίδονται από 1.8.2013.
Δεν θα γίνεται πλέον απευθείας Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια αλλά κατάθεση της από την 1.8.2013 και εφεξής στη φορολογική αρχή εντός τριάντα (30) ημερών η οποία, εν συνεχεία θα την διαβιβάζει μαζί με τις απόψεις της και όλα τα σχετικά έγραφα στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. Η απόφαση της Υπηρεσίας οφείλει να εκδοθεί ή να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο εντός εξήντα (60) ημερών, άλλως τεκμαίρεται, ότι έχει απορριφθεί. Κατά αυτής της απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον φορολογούμενο και όχι από την φορολογική αρχή .

4. Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του ΦΠΑ για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής.
Με την εμπρόθεσμη κατάθεση της περιοδικής δήλωσης απαιτείται η πληρωμή μόλις 10 ευρώ για να βεβαιωθεί ο οφειλόμενος φόρος. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ έως το τέλος του μήνα είτε σε δυο δόσεις. Εφόσον επιλεγούν οι δυο δόσεις θα πρέπει το 50% του φόρου να καταβληθεί έως το τέλος του μήνα στον οποίο υποβλήθηκε η περιοδική δήλωση και το υπόλοιπο 50% έως το τέλος του επόμενου μήνα. Η δεύτερη δόση χρεώνεται με προσαύξηση 2%. Εφόσον η περιοδική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα τότε το σύνολο του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.
Παράλληλα προβλέπεται ότι σε περίπτωση ελέγχου προσωρινού ή τακτικού, δεν θα μειώνεται ο πρόσθετος φόρος κατά το συμβιβασμό, καθώς και ότι δεν θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις του κύριου και πρόσθετου φόρου, τόσο στην περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού μετά την καταβολή του 1/5, όσο και στην περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή, ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής. Ειδικά στον τακτικό έλεγχο η είσπραξη του 50% του ποσού που βεβαιώθηκε αναστέλλεται έως την κοινοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της οριστική πρωτόδικης απόφασης. Επίσης προβλέπεται ότι ο φόρος που θα βεβαιώνεται βάσει ελέγχου δεν θα είναι δυνατόν να υπαχθεί σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το ν. 2648/1998 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης . Δηλαδή πλέον δεν συμφέρει να καταβάλλουμε ΦΠΑ με προσωρινή πράξη γιατί θα έχει προσαύξηση 3,5% ανά μήνα και εως 120% ( μη υπόβολη δήλωσης) ενώ εάν υποβάλλεται η περιοδική έστω και εκπρόθεσμα η προσαύξηση θα’ναι 1,5% ανά μήνα και εως 60% ανώτατο όριο.

5. Το χαράτσι μετονομάζεται σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων και πλην μερικών μικροαλλαγών είναι αυτό της τελευταίας διετίας ,αλλά στο αποτέλεσμα του υπολογισμού γίνεται «έκπτωση» 15%. Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα προβλέπει περισσότερες δόσεις, μείωση του ή πλήρη απαλλαγή για πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας .
Το ΕΕΤΑ θα επιβληθεί στα ακίνητα που «έχουν ρεύμα» την 1η Μαϊου 2013. ‘Εως τις 15 Μαίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν στους δήμους και να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία των ακινήτων τους που εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος.
Θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και θα εμφανιστεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Η εξόφληση θα γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014.

6. Επίσης καταργείται η υποχρέωση της υποβολής φορ.δήλωσης από τους ενήλικους . Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους θα υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη .

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ14612
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ .

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.