Απόφαση Δημάρχου Αλίμου για τον Ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης Δόγκας ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αλίμου με αρμοδιότητες σε θέματα :

α) του Γραφείου Παιδείας,

β) Διά Βίου Μάθησης

και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.

2. Η δημοτική σύμβουλος κα Αναστασία Σιμητροπούλου ορίζεται ως εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Αλίμου με αρμοδιότητες σε θέματα :

– του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγ. Ενδιαφέροντος

και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.

3. Η δημοτική σύμβουλος κα Στυλιανή-Μαρία Βέργου ορίζεται ως εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Αλίμου με αρμοδιότητες :

α) την εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα) και διερεύνησης εκτάκτων και λοιπών χρηματοδοτήσεων από διάφορες φορείς του Δημοσίου.

β) τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων

γ) την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης και υποβολής του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου,

δ) την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες,

ε) την ευθύνη για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών του, στη βάση δεδομένων

και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.

4. Η δημοτική σύμβουλος κα Αικατερίνη – Σοφία Κωσταμπάρη ορίζεται ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αλίμου με αρμοδιότητες:

α) του Γραφείου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

β) του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.

5. Ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Δημάκης ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αλίμου με αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη για θέματα Νεολαίας

β) την ευθύνη για την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,

γ) την ευθύνη για τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων, τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,

δ) την ευθύνη για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων καθώς και τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων,

ε) την ευθύνη για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων

στ) την εποπτεία και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης της πόλης και αισθητικής

και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους, να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.