¡–œ —¡‘… œ–œ…«”≈…” – ≈ÀÀ«Õ… œ – –¡À¡…œ ¡≈—œƒ—œÃ…œ
÷˘ÙÔ„Ò·ˆfl· ·Ò˜ÂflÔı ÙÔı ·Î·ÈÔ˝ ·ÂÒÔ‰ÒÔÏflÔı ÛÙÔ ≈ÎÎÁÌÈ͸. ”ı̉ÒÈ‹ÊÂÈ ÛfiÏÂÒ· ÙÔ ’ÔıÒ„È͸ ”ıÏ‚Ô˝ÎÈÔ Ï ͽÒÈÔ Ë›Ï· ÙÔı ÙÈÚ ·ÔÍÒ·ÙÈÍÔÔÈfiÛÂÈÚ ÔÒ„·ÌÈÛÏ˛Ì Í·È ÙÁÌ ·ÓÈÔÔflÁÛÁ ÙÁÚ ·ÍflÌÁÙÁÚ ÂÒÈÔıÛfl·Ú ÙÔı ƒÁÏÔÛflÔı. ¡–≈-Ö≈/¡–≈-Ö≈/–¡Õ‘≈À«” ”¡…‘¡”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.