“Καραμπόλα” στο δήμο Αλίμου – η Σύρμα στη θέση της Βράνη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Η κα. Θεοδώρα Σύρμα αναλαμβάνει τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης. Η μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα. Χριστίνα Βράνη ανέλαβε τη θέση Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής καλών πρακτικών στη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ταξιάρχης (Σάκης) Δήμου ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μικροέργων και Ηλεκτροφωτισμού.

Η νέα αντιδήμαρχος, Θεοδώρα Σύρμα

Στη νέα αντιδήμαρχο, η οποία θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες,  δεν θα καταβάλλεται αντιμισθία.

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (με τις αναγκαίες αναμορ-φώσεις), της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.

3. Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών, καθως και τη διερεύνηση εκτάκτων και λοιπών χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου.

5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων από διάφορες αιτίες.

6. Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.

7. Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.

8. Την εντολή έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και κάθε είδους χρηματικών ή άλλων παροχών των αιρετών, του τακτικού, έκτακτου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικού και των Επιστημονικών και Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών.

9. Την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν υποχρεω-τικές δαπάνες (ΔΕΗ, μισθώματα, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π.), κάθε είδους προμήθειες, εργασίες και επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα και Φορείς του Δήμου, καθώς επίσης την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων έργων.

10. Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.

10. Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτι-κών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.

11. Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης και υποβολής του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.

12. Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).

13. Την ευθύνη για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.

14. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

15. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.