Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση Κυκλοφοριακή Μελέτης
O ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη» με προεκτιμώμενη αμοιβή 39.707,70 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 1.    39.707,70 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 10

Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα.

Πληροφορίες κος Χρήστος-Παρμενίων Βακάλης τηλ 2109970159, FAX 2109944615 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μαζί με το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό με την υποχρέωση να αναλάβουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους  , δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 13/02/2015.
Τα τεύχη εκτός από το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης, www.ilioupoli.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν σε έντυπη μορφή το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να παραδώσει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εντός δύο (2) το πολύ ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων θα αναγράφονται Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax και email στο οποίο η Υπηρεσία θα αποστέλλει τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά την πρότυπη προκήρυξη του άρθρου 7 (Μελετών) – Τύπος Α έκδοση 6-2011 που εγκρίθηκε με τη με α.π. Δ17γ/06/102/ΦΝ 439.1/ 27-6-2011 (ΦΕΚ 1581/Β)Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 24/02/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα10.00.

 

Περίληψη Προκήρυξης

Προκήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.