Δυο συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου απόψε στα 3Β!
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 39η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη α-πόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την επανάληψη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου (αφορά μόνο τις ομάδες 1 & 2 της σχετικής με αριθμ. 1/2013 μελέτης, δηλ. για τα καύσιμα του Δήμου έτους 2013 και πετρέλαιο θέρμανσης.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 40η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συ-νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη α-πόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξε-νώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 6/2013 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος.
2. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου (αφορά μόνο την ομάδα ή της σχετικής με αριθμό 99/2012 Μελέτης.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: “3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος)-Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.
4. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ- ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΙ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ¨ στη Δ.Κ. Βάρης σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν.2971/2001.
5. Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασί-ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η πρόσληψη του οποίου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/102/15321/29.7.2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.
6. Έγκριση της διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση την μελέτης “Πράξη Αναλογι-σμού για την διάνοιξη της Βασ. Παύλου-Σύνταξη και ενημέρωσης τοπογραφικών διαγραμμάτων περιοχών Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
7. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση σε αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία κ.λ.π.
Σχετικά: Η υπ. αριθμ. 16/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
8. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 του Οργανισμού Αθλητισμού Πο-λιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.