Πέμπτη 23 Ιουνίου: Δείτε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου
Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 2262016 42524 μμ.bmp

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 17η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που
θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) –
Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΤΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ
και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2016.
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και
τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ
μηνός Ιουνίου 2016.
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους
ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2016.
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Ιουνίου 2016.
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «5
η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους
2016».
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση
πινακίδας επί του πεζοδρομίου από πρατήρια υγρών καυσίμων».
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση της 159/2016 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «Εισήγηση για υπαγωγή ή μη της εταιρείας
ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Α.Ε. στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη
στεγασμένους χώρους της».
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση της 150/2016 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την
αντιμετώπιση των ενστάσεων που υπέβαλε ο Δήμος τον Ιούλιο του 2015 κατά των πρώτων
εγγραφών στο πλαίσιο της Κτηματογράφησης του Δήμου Αλίμου και οι οποίες παραπέμφθησαν
στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων του Κτηματολογίου» και καθορισμός αμοιβής των
δικηγόρων που θα συνεργαστούν με το Δήμο.
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), για την Προμήθεια
Καυσίμων 2016-2017-2018
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση διοργάνωσης θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2016 και δέσμευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου και υποβολή φακέλου στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ με
τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων».
Άλιμος, 17.6.2016
Αρ.πρωτ.: 12060
ΘΕΜΑ 13ο Επιχορήγηση του συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ «Α.Ε.Κ. ΑΛΙΜΟΥ» για
συνέχιση της διοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
ΘΕΜΑ 14ο Επιχορήγηση του συλλόγου Αθλητική Λέσχη Φιλάθλων Αλίμου (Α.Λ.Φ.Α.).
ΘΕΜΑ 15ο Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Σταθμοί Αλίμου κατόπιν της υπ αριθμ. 31432/17198
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τροποποίηση της
196/2014 απόφασης Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 16ο Διαγραφή ποσού από τους υπ’αρ.7/2015, 15/2016 και 27/2016 Βεβαιωτικούς Καταλόγους κ.κ.
ΚΙΑΣΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ και ΚΙΑΣΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΑ 17ο Διαγραφή ποσού από τους υπ’αρ.7/2015, 15/2016 και 27/2016 Βεβαιωτικούς Καταλόγους κ.κ.
ΤΖΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΟΥ (ΑΣΗΜΙΝΑ)& ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΜΑ 18ο Διαγραφή ποσού από τον υπ’αρ.7/2015 Βεβαιωτικό Κατάλογο.
ΘΕΜΑ 19ο Κοπή ενός (1) δένδρου Χαρουπιάς επί της οδού Γερουλάνου 28.
ΘΕΜΑ 20ο Αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδαστή Τ.Ε.Ι. στο Δήμo μας.
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα «Πρόληψη στην Υγεία με πρωταγωνιστές
τους Δήμους. Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες» που θα πραγματοποιηθεί στη Μήλο από 8-9
Ιουλίου 2016.
ΘΕΜΑ 22ο Επιβεβαίωση της με αρ. 137/2016 Απόφασης περί επανεπιβολής απαλλοτρίωσης, κατόπιν της
με αρ.πρωτ. 11192/08-06-2016 Αίτησης της Alfa Pharm A.E.
ΘΕΜΑ 23ο
Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2016.
ΘΕΜΑ 24ο
Συμπλήρωση της 166/2016 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης
προμήθειας καυσίμων».
ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση και λήψη απόφασης για την:
Α) Συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Συμπράττοντα/Εποπτεύοντα Φορέα στο Εταιρικό Κοινωνικό
Σχήμα (Σύμπραξη) με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχο
για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλίμου».
Β) Υποβολή της σχετικής πρότασης στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 σύμφωνα με τους όρους της με
αριθμ. πρωτ. 2187/07.06.2016 πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤΤ024 – ΟΠΣ 1555.
Γ) Κατάρτιση, υπογραφή και υποβολή Συμφωνητικού (Συμφώνου) Συνεργασίας με τον ανωτέρω
Δικαιούχο Φορέα, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και του Οδηγού
Εφαρμογής.
Δ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού (συμφώνου)
συνεργασίας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί στα πλαίσια υποβολής της
ανωτέρω πρότασης.
ΘΕΜΑ 26ο Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 1177»

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.