«Τύπου Ζέας» η νέα Μαρίνα της Βουλιαγμένης
Νέα Μαρίνα: «Φοβερό το Έργο» αλλά όχι για την Βουλιαγμένη, ίσως για το Ντουμπάϊ με τις ψεύτικες παραλίες, τους ουρανοξύστες και την “θάλασσα κάτουρο”…! (Στην φωτογραφία φαίνεται η σημερινή υπάρχουσα κατάσταση της Μαρίνας)

Και διαβάστε αν θέλετε με υπομονή, γιατί έχουμε αυτή την άποψη ως κάτοικοι της πόλης της Βουλιαγμένης:

Η χωροθέτηση της Μαρίνας Βουλιαγμένης θα γίνει σε δύο στάδια δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, μερικώς εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ.

Φάση κατασκευής:Η μελέτη λέει ότι «θα πρέπει να γίνει χρονικός προγραμματισμός των έργων και κατά το δυνατό σύντομη ολοκλήρωσή τους» και εδώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για πόσο καιρό θα “ταλαιπωρηθεί” η περιοχή ξανά;(1-2 ή περισσότερα χρόνια δεδομένου και το τι είδαμε από την ανακαίνιση του ξενοδοχείου του Αστέρα).Η μελέτη επίσης αναφέρει:«Πριν την κατασκευή, θα πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του άρθρου 4 εδάφιο 1ζ του από 06.06.2019 Π.Δ. αναφορικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς», κάτι που αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για την Βουλιαγμένη και την πολιτιστική κληρονομιά της και θα πρέπει να το εξετάσουμε…!

Η μελέτη στο τελευταίο μέρος της αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διερευνήθηκαν οι ακόλουθες δύο εναλλακτικές λύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Μαρίνας Βουλιαγμένης:

Εναλλακτική λύση Α:Η λύση αυτή αφορά στη διαμόρφωση ικανού μεγέθους λιμενολεκάνης για τον ελλιμενισμό 59 super-και mega-yacht, το μέγιστο μέγεθος των οποίων δύναται να υπερβαίνει τα 70m. Για την προστασία της λιμενολεκάνης από τους ισχυρούς κυματισμούς ανακατασκευάζεται και επεκτείνεται ο προσήνεμος μώλος και κατασκευάζεται νέα ενισχυμένη θωράκιση αυτού. Η διάταξη και η τεχνολογία κατασκευής των έργων προστασίας της λιμενολεκάνης επιλέχθηκε έτσι ώστε να προσφέρει
τη μέγιστη δυνατή προστασία στα ελλιμενισμένα σκάφη και ταυτόχρονα να αποσβένει την κυματική δράση ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στις ακτές του όρμου Βουλιαγμένης.

Εναλλακτική λύση Β:Στη λύση αυτή διαμορφώνεται μία μεγαλύτερη λιμενολεκάνη για τον ελλιμενισμό 80 super-yachts μέχρι 60m. Προκειμένου για την προστασία των σκαφών από τους προσπίπτοντες κυματισμούς και την εξασφάλιση του μέγιστου χώρου ελλιμενισμού (εντός των καθορισμένων ορίων θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης),ο προσήνεμος μώλος στην εξωτερική του πλευρά διαμορφώνεται με κατακόρυφο μέτωπο και προστατευτήριο τοίχο.»

Και εδώ προσέξτε, συνεχίζει με τις εξής επισημάνσεις που βέβαια στην επιλογή της λύσης Α δεν αναφέρονται καθόλου λες και δεν μιλάμε για το ίδιο έργο και την ίδια περιοχή!

«Με τη διάταξη αυτή γίνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της διατιθέμενης θαλάσσιας ζώνης, ωστόσο δεν μπορεί να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις απέναντι ακτές του Όρμου Βουλιαγμένης λόγω των ανακλώμενων κυματισμών στο κατακόρυφο μέτωπο του προσήνεμου μώλου όταν επικρατούν ισχυροί νότιοι κυματισμοί.
Επιπλέον για τον ίδιο λόγο θα επηρεασθεί αρνητικά το κυματικό κλίμα στο εσωτερικό του όρμου της Βουλιαγμένης, γεγονός που συνακόλουθα θα επιδράσει δυσμενώς τις λοιπές δραστηριότητες στην περιοχή (ναυταθλητισμός, κολύμβηση κλπ.).»

Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα:

«Τα προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση νέας χερσαίας ζώνης, καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και χρήστες της.

Επίσης,προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων (περίπου 5.000 τ.μ.) και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η αναδιαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας.

Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων, ελικοδρόμιο και υπόγεια σύνδεση αποκλειστικά για πεζούς και ελαφρά οχήματα με το παρακείμενο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης.»

Και συνεχίζουμε…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:

«Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Φάση κατασκευής:Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων αναπόφευκτη είναι η οπτική ρύπανση που προκαλείται από την προσωρινή υποβάθμιση του τοπίου στη θέση του έργου, καθώς και από τη διαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου.
Αυτή η οπτική ρύπανση θα επηρεάσει τοπικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου και σε ένα βαθμό τη θέα της περιοχής κατά την προσέγγιση από τη θάλασσα…»

Και παρακάτω…

«Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα Φάση κατασκευής:
«Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, κατά τη φάση κατασκευής ενός λιμενικού έργου, εντοπίζονται αφ’ ενός στη θέση κατασκευής των λιμενικών έργων και αφ’ ετέρου στη θέση ενδεχομένης θαλάσσιας διάθεσης υλικών βυθοκόρησης.

Συνεπώς, κατά τη φάση της κατασκευής των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της Μαρίνας Βουλιαγμένης αναμένονται ορισμένες αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής άμεσης επιρροής,
οι οποίες οφείλονται: α)στην αλλοίωση τοπικά της υφιστάμενης κατάστασης του πυθμένα λόγω της κατασκευής των λιμενικών έργων και των θαλάσσιων εκσκαφών για την ασφαλή έδρασή τους και την εξασφάλιση του ωφέλιμου βάθους και β)στη διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού (αυξημένη θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων) λόγω των κατασκευαστικών εργασιών.

Η κατάληψη του πυθμένα και οι θαλάσσιες εκσκαφές συνεπάγονται την άμεση καταστροφή των βενθικών οργανισμών,αλλά και την έμμεση υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής που συνδέεται με το συγκεκριμένο τμήμα του πυθμένα.

Επίσης, η προαναφερθείσα γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού λόγω των κατασκευαστικών εργασιών (βλ. στη συνέχεια «Επιπτώσεις στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον») έχει άμεσες επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς το θαλάσσιο οικοσύστημα υφίσταται προσωρινή αλλοίωση.

Οι θαλάσσιοι βενθικοί οργανισμοί, λόγω της περιορισμένης ικανότητας μετακίνησης ή της πλήρους ακινησίας τους, αντιμετωπίζουν παθητικά τις μεταβολές του οικοσυστήματος με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία των βιοκοινωνιών τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, να οδηγούνται τοπικά σε αφανισμό.

Η κατάληψη του πυθμένα και η θαλάσσια εκσκαφή συνεπάγονται την άμεση καταστροφή των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση ολόκληρης της θαλάσσιας ζωής,μέσω της διαταραχής των τροφικών σχέσεων και των σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των θαλασσίων οργανισμών.

Οι μεταβολές των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων, οι οποίες θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής, θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους βενθικούς όσο και στους πλαγκτονικούς ή νηκτικούς οργανισμούς και είναι πιθανό να επιβραδύνουν την επανάκαμψη του οικοσυστήματος.

Εντούτοις, οι διαταραχές στους πλαγκτονικούς και νηκτικούς οργανισμούς θα είναι σχετικά ηπιότερες, λόγω της ικανότητάς τους να μετακινούνται, παθητικά ή ενεργητικά, αντίστοιχα. Ωστόσο, αναμένεται να προκληθεί μείωση στην αφθονία ατόμων και ειδών ή και βραχυπρόθεσμη επικράτηση αζωικών συνθηκών στη θέση των έργων.

Επίσης, η αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού (λόγω της επαναιώρησης του πυθμενικού υλικού) θα περιορίσει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και τη μείωση της πρωτογενούς παραγωγικότητας.

Τέλος, η διάχυση του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού, μέσω των θαλασσίων ρευμάτων και των κυματισμών μπορεί να επεκτείνει τις δυσμενείς επιπτώσεις στις θαλάσσιες βιοκοινωνίες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.»

Και ας πάμε στη Φάση λειτουργίας:

«Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να προκληθούν έμμεσα επιβαρυντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του θαλασσινού νερού και της ποιότητας των ιζημάτων λόγω της λειτουργίας των μηχανών των σκαφών, αλλά και μίας σειράς δραστηριοτήτων ατυχηματικού –περιστασιακού χαρακτήρα, όπως η ατυχηματική απόρριψη μικροποσοτήτων λυμάτων από τα σκάφη στη θάλασσα ή η πιθανή ατυχηματική διαρροή από τα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, λιπαντικών, σεντινόνερων κλπ…οι μεταβολές αυτές στις φυσικοχημικές παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα έχουν σε ένα βαθμό δυσμενείς επιπτώσεις για την ισορροπία των θαλασσίων βιοκοινωνιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χημική ρύπανση και η χαμηλή συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό και το ίζημα προκαλούν μείωση της βιοποικιλότητας και δεν ευνοούν την ανάπτυξη υγιών βιοκοινωνιών με ισορροπημένη δομή και σύνθεση.

Η ρύπανση από ουσίες με τοξική δράση (π.χ. υφαλοχρώματα) μπορεί να προκαλέσει το θάνατο θαλασσίων οργανισμών, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της βιοσυσσώρευσης.

Η ρύπανση από πετρελαιοειδή, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή ενός λεπτού επιφανειακού στρώματος (“φιλμ”), εμποδίζει τη διάχυση του οξυγόνου και τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι ζωτικές μεταβολικές δραστηριότητες των θαλασσίων οργανισμών (η αναπνοή και η φωτοσύνθεση).

Τα επιπλέοντα στερεά υπολείμματα εκτός του ότι παρεμποδίζουν την είσοδο οξυγόνου και ηλιακής ακτινοβολίας στην υδάτινη στήλη, αποτελούν πηγή κινδύνου και για τους οργανισμούς που βρίσκουν την τροφή τους κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας (διάφορα είδη ψαριών, θαλασσοπούλια κλπ.)

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων θα υπάρξουν οχλήσεις για το ανθρωπογενές περιβάλλον (όπως επιβάρυνση ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, επιβάρυνση τοπικά οδικής κυκλοφορίας, αισθητική ρύπανση), οι οποίες όμως θα είναι μικρής έντασης και έκτασης, μικρής χρονικής διάρκειας και παροδικού χαρακτήρα,ενώ θα αναιρεθούν με το πέρας των εργασιών.»

Συμπερασματικά…

«Οι επιπτώσεις από την κατασκευή της νέας Μαρίνας Βουλιαγμένης θα είναι τεράστιες, αφού κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός τέτοιου έργου είναι βέβαιο ότι θα προκληθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις καταρχήν λόγω ηχορύπανσης και αέριας ρύπανσης, αλλά και λόγω αλλοίωσης του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος.»

Κατασκευές τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια…

«Οι κατασκευαστικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο εργοτάξιο για 1 με 2 έτη τουλάχιστον θα αυξήσουν τα επίπεδα θορύβου προκαλώντας ηχορύπανση, ενώ παράλληλα η λειτουργία των μηχανημάτων και η διακίνηση βαρέων οχημάτων θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του αέρα σε μια κατοικημένη περιοχή.»

Χερσαίο Περιβάλλον…

Όσον αφορά το χερσαίο περιβάλλον με την κατασκευή περίπου 5.000 τμ κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνει πιθανώς απομάκρυνση της εναπομείναντος χλωρίδας (δέντρα-βλάστηση) ενώ το θαλάσσιο περιβάλλον είναι αυτό που φυσικά θα επιβαρυνθεί περισσότερο, αφού η κατασκευή κυματοθραυστών προκαλεί σταδιακά και την καταστροφή του θαλάσσιου υποστρώματος, ενώ η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης αλλάζει τη σύσταση του βυθού και απομακρύνει τα θαλάσσια ιζήματα.»

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα στη Φάση κατασκευής:

«Κύρια πηγή εκπομπής ρύπων κατά τη φάση κατασκευής θα αποτελέσει η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή των υποδομών της χερσαίας ζώνης (κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και οδικού δικτύου), καθώς και η καθαίρεση των λιμενικών έργων λόγω αφ’ ενός της παραγόμενης σκόνης και αφ’ ετέρου της λειτουργίας των μηχανημάτων εργοταξίου και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών.

Ακόμη, επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προκαλεί και η σκόνη που δημιουργείται από τη μεταφορά και απόθεση χώματος και υλικών κατασκευής, καθώς και με την παράσυρση από τον άνεμο αποθηκευμένων υλικών.»

Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις στη Φάση κατασκευής:
«Κατά την κατασκευή των έργων αναπόφευκτα θα προκληθεί εκπομπή θορύβου. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των μηχανημάτων εργοταξίου και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των υλικών θα μεταφερθεί δια θαλάσσης απευθείας στη θέση των έργων περιορίζοντας σημαντικά τις οδικές μεταφορές, η προαναφερθείσα όχληση στο ακουστικό περιβάλλον θα είναι μειωμένη.»

Προσέξτε όμως…

«Εντούτοις, η μοναδική δυνατότητα πρόσβασης των βαρέων οχημάτων στη μαρίνα μέσω της οδού Απόλλωνος που διέρχεται από τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, την πλαζ και το συγκρότημα του Αστέρα, θα προκαλέσει όχληση στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής.»

Και για τα ατυχήματα…

«Όσον αφορά σε ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων από τα κατασκευαστικά μηχανήματα ή σε ατυχηματική απόπλυση υπολειμμάτων των υλικών κατασκευής, ενδέχεται να υπάρξουν μικροπροβλήματα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής.
Εντούτοις, εκτιμάται ότι στην υπό μελέτη περίπτωση αυτά τα κρούσματα ατυχηματικής ρύπανσης αφορούν σε μικροποσότητες ρυπαντών και δε θα έχουν ουσιαστική αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Συμπερασματικά….

«Η κατασκευή των υπό μελέτη έργων θα προκαλέσει αναπόφευκτα επιβάρυνση στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος…»

Φάση λειτουργίας:«Η λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να επηρεάσει δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής με δύο κυρίως τρόπους:α) τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της ανανέωσης των νερών του τουριστικού λιμένα, που μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού και μείωση του διαλυμένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και β) μια σειρά δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Είναι έτσι δυνατό να προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων και κατ’ επέκταση να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά ακόμη και για την ευχάριστη παραμονή των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκεπτών του τουριστικού λιμένα (αντιαισθητική εικόνα λιμενολεκάνης, άσχημη οσμή κλπ.).

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της μαρίνας, αντίστοιχα, εκφράζονται μέσα από την ηχορύπανση και αέρια ρύπανση που προκαλούν οι μηχανές των σκαφών, η διακίνηση οχημάτων και οι διεργασίες από τη συντήρηση τόσο των σκαφών, όσο και της μαρίνας γενικότερα.

Στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι κυριότερες επιπτώσεις προκύπτουν λόγω υποβάθμισης της ποιότητας νερού που προκαλούν οι ρύποι των σκαφών, αλλά και εξαιτίας της στασιμότητας των θαλάσσιων ρευμάτων εντός της λιμενολεκάνης.»

Αυτά αναφέρονται στην επίμαχη μελέτη!

Τα σχόλια δικά σας. (Πηγή: IloveVouliagmeni)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.