Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)
Προσκαλείσθε στην 4η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων
ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ Φεβρουαρίου 2018.
2ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ
και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από
τους ΚΑΠ Φεβρουαρίου 2018.
3ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων
ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»
από τους ΚΑΠ Φεβρουαρίου 2018.
4ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003 από τους ΚΑΠ Φεβρουαρίου 2018.
5ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσού € 28.000 (είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ) από τους ΚΑΠ έτους
2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
6ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της κ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΤΟΜΑΖΙΝΑΣ στον με αριθμό 15/8-4-2015 Βεβαιωτικό
κατάλογο (19/31-3-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2012.
7ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της κας. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό
κατάλογο (137/3-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013.
8ο ΘΕΜΑ
Διαγραφή εγγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον με αριθμό 32/2-7-2014
Βεβαιωτικό κατάλογο (34/5-6-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ.
έτους 2007.
9ο ΘΕΜΑ
Διαγραφή εγγραφών της εταιρείας «OLYMPIC-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»
στον με αριθμό 59/10-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (29/7-5-2014 χρηματικός κατάλογος)
που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2011 και χρέωση του κ. ΚΟΝΤΟΥΔΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
10ο ΘΕΜΑ
Διαγραφή εγγραφής του κ. ΜΠΡΕΚΟΥ ΚΩΣΤΑ (BREGU KOSTA) στον με αριθμό 44/5-12-2012
Βεβαιωτικό κατάλογο (22/27-6-2012 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ.
έτους 2008 και χρέωση του κ. BREGU ANDREA.
11 ΘΕΜΑ
Διαγραφή εγγραφής του αποβιώσαντος ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στον με αριθμό 44/6-9-
2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις
Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση του κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
12ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στον με αριθμό 59/10-11-2014
Βεβαιωτικό κατάλογο (29/7-5-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ.
έτους 2011.
13ο ΘΕΜΑ Διαγραφή οφειλής του κ. Σπυρίδωνα Αναγνώστου λόγω παραγραφής.
14ο ΘΕΜΑ Διαγραφή οφειλής του κ. Σεφεριάδη Νικόλαου κατόπιν της υπ’ αριθμ. 168/2014 δικαστικής
Απόφασης του Πολ.Πρωτ.Αθηνών.
15ο ΘΕΜΑ Διαγραφή προστίμου στον κ. Γεωργίου Καλογεράκη για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001 (ακύρωση προγενέστερης σχετικής απόφασης).
16ο ΘΕΜΑ
Διαγραφή προστίμου της εταιρείας «Δ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001 και ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ στην
εταιρεία «ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.».
17ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 097052180 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
18ο ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στον κ. ΠΙΛΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Αλεξάνδρου με Α.Φ.Μ. 115110840 και
διακριτικό τίτλο «Pilatis Travel» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του
Ν. 2946/2001.
19ο ΘΕΜΑ Βεβαίωση παράβασης οχήματος ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομικών.
20ο ΘΕΜΑ Ένσταση – Αίτηση Θεραπείας της κας. Ειρήνη Καμπούρη.
21ο ΘΕΜΑ Αίτηση θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Άλιμος
Τουριστική Εμπορική Εστίασης και Αναψυχής Α.Ε.» κατά της 504/2017 Απόφασης Δ.Σ.
22ο ΘΕΜΑ Ανακήρυξη του επιστήμονα Σταμάτη Κριμιζή ως επίτιμου δημότη Αλίμου.
23ο ΘΕΜΑ Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2017 (σχετ. απόφαση Οικονομ. Επιτροπής).
24ο ΘΕΜΑ 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
25ο ΘΕΜΑ 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018.
26ο ΘΕΜΑ
Α’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού € 82.336,31 για λειτουργικές δαπάνες σχολικών
μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1364/12-2-2018 Απόφαση
Υπ.Εσ.» (σχετ. 1/2018 απόφαση ΔΕΠ).
27ο ΘΕΜΑ Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την προμήθεια “Επανέκδοση ιστορικού
έργου ιστορίας της πόλης και του Δήμου Αλίμου”.
28ο ΘΕΜΑ Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση γηπέδων
ποδοσφαίρου Αλίμου”.
29ο ΘΕΜΑ Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Δωδεκανήσου 57 που καλύπτει ανάγκες του
Δήμου στον πολιτιστικό τομέα.
30ο ΘΕΜΑ Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Θουκυδίδου 43 που καλύπτει ανάγκες του
Δήμου για τη λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
31ο ΘΕΜΑ Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας έτους 2018 για
τους δικαιούχους του Δήμου.
32ο ΘΕΜΑ Αίτημα παραίτησης υπαλλήλου από μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Ανταλλακτικών και Συντήρησης Επισκευής Αυτοκινήτων (480/2017 απόφαση Δ.Σ.).
33ο ΘΕΜΑ
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας “Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου” και καθορισμός του τρόπου
ανάθεσης.
34ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση της θεατρικής
παράστασης «Ο Επιθεωρητής έρχεται».
35ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση συναυλίας με
την ορχήστρα «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ».
36ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση της θεατρικής
παράστασης «Η Δίκη του Σωκράτη».
37ο ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στη 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην
Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόμες Δράσεις.
38ο ΘΕΜΑ
Έγκριση συμμετοχής, υλοποίησης και σχετικής δαπάνης της δράσης με τίτλο “Local
Solidarity – Global Solidarity Network” με ακρωνύμιο “SOLID” του Προγράμματος: Ευρώπη
για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων.
39ο ΘΕΜΑ Έγκριση α) πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις, για τον εορτασμό της Εθνικής
Επετείου της 25ης Μαρτίου 2018 και β) Δέσμευση πιστώσεων των εκδηλώσεων αυτών.
40ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ για την συνδιοργάνωση
αθλητικών αγώνων Ιστιοπλοΐας.
41ο ΘΕΜΑ Ανανέωση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
42ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδό Χειμάρας 26.
43ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Θουκυδίδου 63.
44ο ΘΕΜΑ Κοπή δύο (2) πεύκων επί της οδού Ταξιαρχών 21 και Κορυτσάς.
45ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Κυρήνειας 4.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.