Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Δημητρίου (δείτε live)
 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αυλώνος.
2. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κερασίας
(από την οδό Μυωνίας μέχρι Πρεβέζης).
3. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Πάτμου και
Τζαβέλλα.
4. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σωκράτους
και Πολυνείκους.
5. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μαντζάρου,
Βύρωνος-Δραγατσανίου.
6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 138/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.»
7. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
8. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2018 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ
μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
9. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2018 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ
μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
10.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2018 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών
μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
11.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2018 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε
ημερομισθίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
12.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2018 με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα μήνες για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου.
13.Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
εκμίσθωσης ποδηλάτων στην εταιρεία ATTICA PATHS IKE στην οδό Τροίας 6.
0000118581
14.Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 400,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6451, που αφορά συνδρομή του Δήμου
στον Τοπικό Τύπο για το έτος 2018.
15.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για μετακίνηση και συμμετοχή της
Δημάρχου στην Τελετή της Σύμβασης των Δημάρχων της ΕΕ ,που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 22 Φεβρουαρίου 2018.
16.Λήψη απόφασης για ορισμό ειδικότητας υπαλλήλων για την επίδοση εγγράφων
εντός και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
17.Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης γιορτής αποφοίτησης – βράβευσης
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα παρακολούθησης αγγλικών καθώς και των
σχετικών δαπανών.
18.Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου πρώτων βοηθειών και
ΚΑΡΠΑ καθώς και των σχετικών δαπανών.
19.Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο
πλαίσιο υλοποίησης της β’ & γ’ φάσης του έργου ««Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
& βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ».
20.Λήψη απόφασης για έγκριση 6ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού για το έργο
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα αδειοδότησης»
21.Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού για το έργο «Δημιουργία
ασφαλών σχολικών δακτυλίων»
22.Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ-τακτοποιητικού & 2ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο
«Έργα υποδομής αποχέτευσης και οδοποιίας στην περιοχή ΕΚΤΕΛ».
23.Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Επεμβάσεις
για την βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών 2015».
24.Λήψη απόφασης για κάλυψη ενδεχόμενου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους
για το έργο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΣΟΝΗΣΙ», που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” (κωδικός ΟΠΣ:
5001867).
25.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης εργασιών για το έργο
«Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη».
26.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης εργασιών για το έργο
«Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων
πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κλπ».
27.Α)Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της παραμονής του κ. Παναγιώτη
Σκόρδου στην χρήση και εκμετάλλευση του περιπτέρου της οδού Στριγγάρη αριθ.
2 (Πλατεία Καλογήρων) κατόπιν της με αριθ. Πρωτ. 42306/13-11-2017 αιτήσεώς
του και της με αριθ. Πρωτ. 44152/23-11-2017 αρνητικής γνωμοδότησης της
Νομικής Υπηρεσίας. Και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος παράτασης β)
Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ.
Παναγιώτη Σκόρδου του Μιχαήλ από το περίπτερο της οδού Στριγγάρη
ιδιοκτησίας του Δήμου.
28.Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017
αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.
29.Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης σε βάρος ΚΑ
προϋπολογισμού έτους 2018 .
30.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 87,10€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
από τέλη καθαριότητας στον κ. Αξελή Πέτρο , έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης στον ΚΑ 00.8261.01
31.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.394,25€ για την κάλυψη δαπανών
ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως και το γ’ τρίμηνο του 2017.
32.Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού #478,38€# από χρηματικούς
καταλόγους λόγω καταβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπή εισοράς σε
χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1415/2014 (ΦΕΚ 269/Α΄/
4-12-2014)..
33. Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης , δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 25.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6731.00 προϋπολογισμού
έτους 2018 για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών των σχολείων του Δήμου μας..
34. Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης , δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 25.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6731.00 προϋπολογισμού
έτους 2018 για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών των σχολείων του Δήμου μας..
35.Λήψη απόφασης για έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
36.Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου .
37.Λήψη απόφασης για έγκριση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για οικοδομικές
εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.