Ο Στέφανος Διαμαντής νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου
Ο Στέφανος Διαμαντής θα είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, έως τον Νοέμβριο του 2021.

H προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κα Σιμητροπούλου Αναστασία, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού
γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κα Χάλαρη Καλλιόπη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 06-11-2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση η
οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Προεδρεύουσα σύμβουλος προτείνεται ο Πρόεδρος από την παράταξη του
εκλεγέντος Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και
ο Γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους
τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αναδείξουν τον υποψήφιο
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε
δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος,
κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη, να αναδείξουν τον υποψήφιο
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όπως ενημέρωσε η Προεδρεύουσα σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του Προεδρείου
από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των
αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη
αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή
υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων.
Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών
της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση. Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία
μόνο υποψηφιότητα για κάποιο/α από τα αξιώματα του Προεδρείου, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη
β’ φάση της διαδικασίας, άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. Επισήμανε τέλος ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν την διαδικασία που αναλύθηκε.
Από την παράταξη του εκλεγμένου Δημάρχου, ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ, υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα του κ.
Διαμαντή Στέφανου.
Από την παράταξη ΑΛΙΜΟΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη
υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα του κ. Τσαμπαρλή Νικολάου.
Από την παράταξη ΑΛΙΜΟΣ, ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ! που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη υποβλήθηκε μία
υποψηφιότητα του κ. Δόγκα Δημητρίου.
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος μετά την υποβολή των προτάσεων των προτεινομένων υποψηφίων για
καθένα από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να
υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων
υποψηφίων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική
πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία
που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικός υποδειχθείς υποψήφιος δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου και επειδή υποβλήθηκε μία μόνο υποψηφιότητα για έκαστο εκ των ανωτέρω αξιωμάτων του
Προεδρείου, οι υποψηφιότητες αυτές προάγονται στην β’ φάση της διαδικασίας, άνευ ενδοπαραταξιακής
ψηφοφορίας και κάλεσε το σώμα να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε
αξίωμα.
Πριν τη διεξαγωγή της β’ φάσης, η Προεδρεύουσα ανέθεσε χρέη εφορευτικής Επιτροπής στους κάτωθι
δημοτικούς συμβούλους: κ. Αλεξόπουλο Νικόλαο, κ. Αντωνάκη Ιωάννη, κα Γκόνη Κων/να Θεοδώρα, κα
Δουδωνή Ευδοξία και κ. Μιχαλέτο Εμμανουήλ, για να συνδράμουν στην διαδικασία διαλογής και
καταμέτρησης των ψήφων.
Ακολούθησε ονομαστική μυστική ψηφοφορία:
Πρώτα κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την
αποσφράγιση της κάλπης καταμετρήθηκαν:
– Τριάντα (30) ΕΓΚΥΡΑ ψηφοδέλτια
– Δύο (2) ΑΚΥΡΑ ψηφοδέλτια και
– Ένα (1) ΛΕΥΚΟ ψηφοδέλτιο
Για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟ καταμετρήθηκαν τριάντα (30) ψήφοι ΥΠΕΡ που αποτελούν
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την
αποσφράγιση της κάλπης καταμετρήθηκαν:
– Είκοσι τρία (23) ΕΓΚΥΡΑ ψηφοδέλτια
– Οκτώ (8) ΑΚΥΡΑ ψηφοδέλτια και
– Δύο (2) ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια
Για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ καταμετρήθηκαν είκοσι τρείς (23) ψήφοι ΥΠΕΡ που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την
αποσφράγιση της κάλπης καταμετρήθηκαν:
– Είκοσι τέσσερα (24) ΕΓΚΥΡΑ ψηφοδέλτια
– Έξι (6) ΑΚΥΡΑ ψηφοδέλτια και
– Τρία (3) ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια
Για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. ΔΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ καταμετρήθηκαν είκοσι τέσσερις (24) ψήφοι ΥΠΕΡ που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν
για δύο έτη (1.9.2019 – 06-11-2021) Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΔΟΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

https://www.facebook.com/DimotikoSimvoulioAlimou/videos/392631334784459/

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.