Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της σύνθεσης των επιτροπών (για προμήθειες, εργασίες, υπηρεσίες) και λοιπών επιτροπών από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με διαδικασία κλήρωσης και συγκρότηση αυτών για το έτος 2015.
2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 289/2014 απόφασης του ΔΣ στο σκέλος που αφορά τον αρ.κυκλ.. του οχήματος της κας ΛΙΑΓΚΑ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗΣ
3. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 408/14 απόφασης με την προσθήκη της 24ης λειτουργίας του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).
5. Λήψη απόφασης για διόρθωση της 293/2014 απόφασης που αφορά με θέμα: “Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)”.
6. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού .
8. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης για την εργασία Τοποθέτησης ABS
9. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης “Παράταση για την Μεμονωμένη Διορθωτική πράξη εφαρμογής ΕΚΤΕΛ”
10. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση οδών 2013”.
11. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΚΑΙ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ”.
12. Λήψη απόφασης α) για την έγκριση προεκτίμησης αμοιβής και β) για το τρόπο ανάθεσης της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 131/2012 μελέτης του έργου “ΠΡΑΣΙΝΟΔΩΜΑ ΣΤΟ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”
14. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο
“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΕΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών – κατοίκωνσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.
16. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 36902/15-10-14 πρακτικού πουαφορά σε μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη.
17. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο της δράσης freemobility 2015 σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό φορέα Ecocity.
18. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο έργο
EMOBILITYWORKS.
19. Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»
20. Λήψη απόφασης για απόδοση του 2603/2014 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή της κας Παρλιάρη Μαρίας από υπόλογο.
21. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση ποσού 67.000,00€ της Α’θμιας Σχολιής Επιτροπής του Δήμου μας.
22. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ της εταιρείας ΑΚΑΤΤ AE ποσού 230,00€ (ο χρεώστης δεν είχε στην κατοχή του το όχημα) και επαναβεβαίωση της οφειλής στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
23. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 370,63€ σε βάρος του ΚΑ
80.8261.00 και για επιστροφή ιδίου ποσού στην κα ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
24. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 55.200,00€ από κατανομή εξόφλησης 7ης εντολής και 8ης εντολής για το υποέργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΤΙΚΉΣ” της πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΤΤΤΙΚΉΣ”ενταγμένου στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.
25. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ποσού
38,90€ βεβαιωμένης οφειλής του κ. Κωτσίδη Μιχαήλ.
26. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 339,75€ για τακτοποίηση του ταμείου από προμήθειες συναλλαγών σε βάρος του ΚΑ 00.6525.
27. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών επιβληθέντων αλληλέγγυος και εις ολόκληρον .
28. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών επιβληθέντων από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων λόγω έκπτωσης από εφάπαξ καταβολή
29. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου
30. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση της εργασίας
“Ιστορία του Αγίου Δημητρίου , 1975-μέχρι σήμερα”.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.