Αυτοί είναι οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλίμου
 

Ο Δήμαρχος Αλίμου

Έχοντας υπόψη:

A) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (αρμοδιότητες Δημάρχου).

B) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 44 §3 Ν. 3979/2011.

Δ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ. B’ 1323/21-9-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

Ε) Τις αποφάσεις Δημάρχου με αριθμούς 886, 887, 888, 889, 890/2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

ΣΤ) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

 

Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Αλίμου και αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:

Ι. Η δημοτική σύμβουλος κα. Μαρία Πανούση ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Γραφείου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης, με αρμοδιότητα στα θέματα των τριών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Α’, Β’, Γ’ ΚΑΠΗ) και την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών κατ’ οίκον βοήθειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία της ως άνω Υπηρεσίας (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

ΙΙ. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Γαρυφαλάκης ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών, Καινοτομιών και του Γραφείου Νεολαίας της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης, με αρμοδιότητες σε θέματα νεολαίας, νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή ψηφιακών και άλλων καινοτομιών στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και της πόλης και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και της ως άνω Υπηρεσίας (Γραφείου Νεολαίας) και την εποπτεία των σχετικών δράσεων του Δήμου (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

 

ΙΙΙ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Μαρία Ανανιάδου – Παγουρτζή ορίζεται Εντεταλ-μένη Δημοτική Σύμβουλος του Τμήματος Μηχανογράφησης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες σε θέματα Η/Υ, μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών, αναβάθμισης, συντήρησης, αντικατάστασης του λογισμικού και των ψηφιακών/ λειτουργικών/ ηλεκτρονικών εφαρμογών, υιοθέτησης νέων εφαρμογών (ιδίως τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων) και κάθε συναφές θέμα και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία της ως άνω Υπηρεσίας (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

ΙV. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Παναγουλόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες το σχεδιασμό, οργάνωση, προγραμματισμό και υλοποίηση των εργασιών του Τμήματος (συντηρήσεις πρασίνου και σχετικών εγκαταστάσεων, νέες φυτεύσεις, δημιουργία και φροντίδα χώρων πρασίνου κ.λπ.) και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία της ως άνω Υπηρεσίας (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

 

V. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρυσόστομος Αγγελόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προστασίας του Πολίτη με αρμοδιότητες τη συνεργασία και το συντονισμό με τις Τροχονομικές και Αστυνομικές αρχές για τα ζητήματα της πόλης, την ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, τη μέριμνα για ζητήματα πλήρους αστυνόμευσης στις περιοχές της πόλης και της προστασίας των πολιτών και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

 

VΙ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Κωνσταντίνα-Θεοδώρα Γκόνη ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος θεμάτων Ο.Σ.Κ. (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) και Κοινωνικού Παντοπωλείου της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης με αρμοδιότητες την παρακολούθηση του προγραμματισμού του Ο.Σ.Κ. για τα σχολεία του Αλίμου και την πορεία υλοποίησής του, τη συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ., την οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και εθελοντές, και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία της ως άνω Υπηρεσίας (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

 

VΙI. Η δημοτική σύμβουλος κα. Λουκία Μελισσαράτου ορίζεται ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης με αρμοδιότητα την οργάνωση και λειτουργία του Κονωνικού Φροντιστηρίου σε συνεργασία με εθελοντές καθηγητές, τα σχολεία του Αλίμου και κάθε άλλο σχετικό φορέα και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία της ως άνω Υπηρεσίας (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

 

VIIΙ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Άννα Κεσίσογλου ορίζεται ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων του Αλίμου με αρμοδιότητα τη μέριμνα για την ανάδειξη και φύλαξη των Αρχαιολογικών χώρων και των αρχαιοτήτων της περιοχής του Δήμου (επισκέψεις σχολείων, ενημερωτικές εκδηλώσεις, έκδοση εντύπων κ.λπ.), τη συνεργασία για τα ζητήματα αυτά με συναρμόδιες κρατικές αρχές, σωματεία, φορείς κ.λπ. (ιδίως για τη συντήρηση και αποκατάστασή τους) και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

 

Β) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 

Κοινοποίηση:
– Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Λ.Κατεχάκη 56 Αθήνα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.