Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Αλίμου – ποια πόστα αναλαμβάνουν
Ο Δήμαρχος Αλίμου,

Έχοντας υπόψη:
A) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” που αφορούν το θεσμό των Αντιδημάρχων, προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και περιγράφουν τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις, καθώς και του άρθρου 282 §16 του Ν. 3852/2010 για το χρόνο της θητείας των Αντιδημάρχων.
B) Το Φ.Ε.Κ. B’ 3465/28-12-2012 που αφορά τα αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 του μόνιμου πληθυσμού της χώρας της 9ης Μαϊου 2011, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αλίμου έχει πληθυσμό 41.720 κατοίκους και σύμφωνα με την αναφερόμενη στο στοιχείο Α΄ νομοθετική διάταξη σε Δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από 40.000 κατοίκους έως 100.000, ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
Γ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ. B’ 1323/21-9-2005).
Δ) Το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. A’ 40/29-02-2012) περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων.
Ε) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε:

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τα νομικά θέματα.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ιδίως του Τμήματος Προσωπικού.

2. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των δύο τμημάτων αυτής.

3. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

4. Τη μέριμνα για τη Σύνταξη, την Υποβολή προς τις αρμόδιες Αρχές και την Εφαρμογή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλίμου για την πενταετία 2014-2019, καθώς και για την κατάρτιση και υποβολή των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου.

5. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.

6. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.

7. Τα θέματα Διαφάνειας των διαδικασιών του Δήμου, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη και εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

8. Την αναβάθμιση και αντικατάσταση των μηχανογραφικών εφαρμογών, την υιοθέτηση νέων ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην οργάνωση και λειτουργία του Δήμου και ιδίως τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων.

9. Τη μέριμνα για την ανάθεση σε εντεταλμένους δημοτικούς υπαλλήλους μέρους των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας δυνάμει του Ν. 4172/2013, για το βασικό έλεγχο της λειτουργίας της πόλης και την εποπτεία των υπαλλήλων αυτών.

10. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της κατάρτισης νέου Ο.Ε.Υ., όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης («job description»).

11. Την υπογραφή Αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του τακτικού προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου, εκτός από τις αποφάσεις διορισμού, απόλυσης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων/υπογραφών και πειθαρχικού ελέγχου, που είναι εκ του νόμου αμεταβίβαστη. Ρητά όμως ανατίθεται στην Αντιδήμαρχο η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων του προσωπικού.

12. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), αποφάσεων πρόσληψης και λύσης των σχέσεων εργασίας, υπερωριών, καταβολής επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας, εκτός της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

13. Την υπογραφή Αδειών Γάμου, Αδειών Ταφής και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

14. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες κ.α.) και τις τακτές αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.

15. Την αναπλήρωση του Δημάρχου, ως αναπληρωτής Ληξίαρχος.

16. Την υπογραφή των Δηλώσεων για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση).

17. Την κατάρτιση νέου Κανονισμού για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ρητές προβλέψεις και για τα περίπτερα, τις εμποροπανηγύρεις και τις νέες αρμοδιότητες εμπορίου από τον «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010).
18. Τη μέριμνα για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της πόλης.

19. Τη μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα του Δημοτικού Καταστήματος, την κίνηση των κλητήρων και την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου.

20. Τη μέριμνα για την απογευματινή λειτουργία των Κ.Ε.Π. και τον έλεγχο της ομαλής και ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών.

21. Τη δημιουργία και λειτουργία γραφείου «Διοικητικής βοήθειας στο σπίτι» για άτομα που λόγω προβλημάτων υγείας ή ηλικίας αδυνατούν να μεταβούν στο ΚΕΠ ή το Δημαρχείο και να εξυπηρετηθούν.

22. Τη δημιουργία και λειτουργία ειδικής Γραμμής Παραπόνων και Υποδείξεων, ώστε ο πολίτης να: α) ενημερώνεται για όποιο δημοτικό ζήτημα τον απασχολεί, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στο Δήμο, β) υποδεικνύει τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει, με άμεση ανταπόκριση από το Δήμο για την πορεία του αιτήματός του και γ) καταθέτει τις υποδείξεις και τις προτάσεις του.

23. Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικού θερινού κινηματογράφου Αλίμου.

24. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

25. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημάκη Δημήτριο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Χριστίνα Βράνη, Ευδοξία Δουδωνή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.


Ι. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Δημήτριο Δημάκη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και τα θέματα αλληλεγγύης.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης.

2. Την παρακολούθηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠΡΑΓΕΑ) και το συντονισμό του με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης.

3. Την προαγωγή του εθελοντισμού στην πόλη μας.

4. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου (Τράπεζα Αίματος, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο κ.λπ.).

5. Τη δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών στο Δήμο (όπως ιδίως Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας), με στόχο τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.).

6. Την εφαρμογή μέτρων και το συντονισμό ενεργειών για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων, καθώς και για τη δημιουργία ειδικού πάρκου για δεσποζόμενα ζώα.

7. Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.).

8. Την παρακολούθηση του έργου του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.

9. Το συντονισμό των ενεργειών για την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (Ελεγκτής Ιατρός, Ιατροί ΠΕΔΥ, Ιατροί στα ΚΑΠΗ κ.λπ.).

10. Την εφαρμογή του Κανονισμού παραχώρησης αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης και την σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

11. Την ευθύνη για τη λειτουργία (αναβάθμιση, χρήση, εκδηλώσεις κ.λπ.) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής από τα σχολεία, τη νεολαία και εν γένει τον πληθυσμό του Δήμου.

12. Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως Προέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.

13. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

14. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Δημάκη θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Ευδοξία Δουδωνή, Χριστίνα Βράνη, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Χριστίνα Βράνη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα θέματα ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (με τις αναγκαίες αναμορ-φώσεις), της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.

3. Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών, καθως και τη διερεύνηση εκτάκτων και λοιπών χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου.

5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων από διάφορες αιτίες.

6. Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.

7. Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.

8. Την εντολή έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και κάθε είδους χρηματικών ή άλλων παροχών των αιρετών, του τακτικού, έκτακτου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικού και των Επιστημονικών και Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών.

9. Την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν υποχρεω-τικές δαπάνες (ΔΕΗ, μισθώματα, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π.), κάθε είδους προμήθειες, εργασίες και επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα και Φορείς του Δήμου, καθώς επίσης την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων έργων.

10. Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.

10. Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτι-κών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.

11. Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης και υποβολής του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.

12. Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).

13. Την ευθύνη για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.

14. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

15. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Δημήτριο Δημάκη, Ευδοξία Δουδωνή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Ι. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 28/2/2017, προς τον οποίο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα Καθαριότητας και Οικολογίας.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και των θεμάτων Καθαριότητας και Οικολογίας.

2. Την ευθύνη για την καθαριότητα της πόλης και την εποπτεία των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Καθαριότητας και των Γραφείων αυτού.

3. Την εποπτεία των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πρασίνου και των Γραφείων αυτού, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πρασίνου.

4. Την αποτελεσματική οργάνωση και συστηματική εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού.

5. Την έγκαιρη περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων.

6. Την έγκαιρη περισυλλογή των αποκλάδων και των φυτικών αποβλήτων.

7. Την έγκαιρη και αποτελεσματική περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

8. Τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς και τον καθαρισμό κοινόχρηστων και δημοτικών χώρων (πλατείες, χώροι άθλησης, άλση κ.λπ.).

9. Την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων κ.λπ. χώρων.

10. Το περιοδικό πλύσιμο και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών.

11. Την υιοθέτηση νέων, σύχρονων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως: α) η κομποστοποίηση, β) οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, γ) οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ‘κώδωνες’, δ) η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και ε) η πλήρης ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία και σε κεντρικά σημεία της πόλης.

12. Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων – εισηγήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους απορριμμάτων και αποβλήτων.

13. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογίας.

14. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού καθώς και του εορταστικού φωτισμού και στολισμού της πόλης.

15. Την επίβλεψη και τον προγραμματισμό εργασιών του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Μελετών – Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

16. Την επίβλεψη και τον προγραμματισμό εργασιών του Γραφείου Μικροέργων του Τμήματος Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

17. Την εποπτεία για το σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας και της εν γένει λειτουργίας της πόλης.

18. Την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

19. Τη μέριμνα για το βασικό έλεγχο της λειτουργίας της πόλης με εντεταλμένους δημοτικούς υπαλλήλους (με αρμοδιότητες της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας δυνάμει του Ν. 4172/2013).

20. Τη μέριμνα για τη διάθεση στους πολίτες του Αλίμου «Προϊόντων χωρίς μεσάζοντες» σε συνεργασία με εθελοντές και φορείς.

21. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

22. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημάκη Δημήτριο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Ευδοξία Δουδωνή, Χριστίνα Βράνη, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Ευδοξία Δουδωνή, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και επίβλεψη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Τμημάτων αυτής (α. Μελετών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών, β. Κατασκευών και Κυκλο-φοριακής Οργάνωσης και γ. Σχεδίου Πόλης και Έργων Υποδομής) και των Γραφείων της.

2. Την εποπτεία και παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

3. Την εποπτεία και παρακολούθηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της πόλης (εφαρμογή και τροποποίηση Πολεοδομικού Σχεδίου, εφαρμογή Κτηματολογίου, ένταξη περιοχών στο Σχέδιο
Πόλης, μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, νέα νομοθετήματα Πολεοδομικού και Οικοδομικού περιεχομένου, Χρήσεις Γης κ.λπ.).

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εκκρεμών απαλλοτριώσεων, προσκυρώσεων και λοιπών πολεοδομικών παρεμβάσεων και εκκρεμοτήτων.

5. Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων και μελετών έργων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και άλλους φορείς, καθώς και την πορεία ωρίμανσης και χρηματοδότησής τους από τους φορείς αυτούς.

6. Το συντονισμό υλοποίησης μελετών λοιπών έργων και τη σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7. Την έκδοση εντολών προμηθειών και εργασιών του Τμήματος Κατασκευών και Κυκλοφοριακής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Τη μέριμνα για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στον Άλιμο.

9. Τη μέριμνα για την ανάπλαση των ρεμάτων της πόλης, καθώς και για την εκπόνηση και υλοποίηση έργων (επισκευές – κατασκευές τοιχείων κ.λπ.) για την πρόληψη πλημμυρών και την ομαλή λειτουργία των ρεμάτων.

10. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης και της καλής εκτέλεσης των τεχνικών έργων στην πόλη.

11. Τη συνεργασία με τη Δ.Ε.Η. και τους αρμόδιους φορείς για τη σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, αρχικά των υποσταθμών και εν συνεχεία των καλωδιώσεων και των στύλων.

12. Τη συνεργασία με την Ε.ΥΔ.Α.Π. για την υπογειοποίηση του αντλιοστασίου ακαθάρτων αυτής επί της οδού Έλλης.

13. Τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των εισόδων στην πόλη του Αλίμου (λεωφ. Δωδεκανήσου, λεωφ. Αμφιθέας, λεωφ. Καλαμακίου, λεωφ. Ποσειδώνος και Έλλης).

14. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωη της μελέτης και την υλοποίηση της κατασκευής του αγωγού ομβρίων της οδού Κανάρη.

15. Τη μέριμνα για την επικαιροποίηση της μελέτης, εξεύρεση χρηματοδότησης και υλοποίησης της αποκατάστασης του διαβρωμένου παραλιακού κρηπιδώματος στο Α’ Αλίπεδο, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

16. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

17. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Χριστίνα Βράνη, Δημάκη Δημήτριο, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Κοινοποίηση:

– Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Λ.Κατεχάκη 56 Αθήνα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ


Oι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλίμου – ποια καθήκοντα αναλαμβάνουν

Διαβάστε Επίσης

Ένα Σχόλιο στο “Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Αλίμου – ποια πόστα αναλαμβάνουν

  • 17/12/2016 at 1:24 πμ
    Permalink

    ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ !!ΑΠΟ ΤΟ 1963 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟς ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙ
    ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 48-50- 41-43-45 !!!!ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΤΌ !!!!

    Απαντήστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.