Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για Επιμορφωτικά Σεμινάρια οδηγών
Ο Δήμος Eλληνικού – Αργυρούπολης προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών» προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε σαράντα (40) εργαζόμενους οδηγούς του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, συνολικά πενήντα (50) Π.Ε.Ι. προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.999,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή έως την 24/7/2013 ημέρα Τετάρτη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

i. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , Κύπρου 68 – 164 10 Αργυρούπολη
ii. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσιών «Επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών» Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολη.
iii. Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η προσφορά (επισυνάπτεται το Τιμολόγιο Προσφοράς) πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:
1. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται η παροχή υπηρεσιών και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.
2. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η διοργάνωση των σεμιναρίων θα ξεκινήσει από την επομένη ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης και η έκδοση των Π.Ε.Ι. θα έχει ολοκληρωθεί έως την 1/9/2013 .
4. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ότι είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεών μου προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Β. Αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο – σχολή οδηγών για την έκδοση των παραπάνω Π.Ε.Ι.

Για τυχόν διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών στα αναφερόμενα τηλέφωνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.