30 προσλήψεις στο δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, ήτοι: είκοσι πέντε (25) εργατών & πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.
6. Την υπ΄ αριθμ. 64/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 15162/12893/22-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, ήτοι: είκοσι πέντε (25) εργατών & πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Οδηγοί 5 Άδεια οδήγησης Δύο (2) μήνες
απορριμματοφόρων Γ΄κατηγορίας

ΥΕ Εργάτες 25 Δεν απαιτούνται Δύο (2) μήνες
Καθαριότητας
Ανταποδοτικού χαρακτήρα

– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
– Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. ( Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η πρόσληψη από κατοίκους του Νομού Αττικής).
– Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης γ΄ κατηγορίας (αφορά στους οδηγούς)
– Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως εργάτες καθαριότητας ή οδηγοί απορριμματοφόρων, (ανταποδοτικού χαρακτήρα) σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.
– Να μην έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση εργασίας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σε φορείς του δημόσιου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού κ.α., ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
– Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, λόγω υπέρβασης 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού κ.α.), μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
– Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
2.- Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
3.- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.)
4.- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων της άδειας οδήγησης γ΄ κατηγορίας όπου να φαίνεται το πρώτον κτήσης αυτής και αν απαιτείται, βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για το πρώτον κτήσης αυτής. (αφορά στους οδηγούς)
5.- Πιστοποιητικό σπουδών (αφορά στους οδηγούς)
6.-Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).
7.-Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση δίμηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).
8.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως εργάτες καθαριότητας ή οδηγοί απορριμματοφόρων, (ανταποδοτικού χαρακτήρα) σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης & σε περίπτωση απασχόλησης θα αναφέρονται υποχρεωτικά, η χρονική περίοδος, το αντικείμενο απασχόλησης και ο Δήμος.
9.- Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας.
10.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
11.- Βεβαίωση απογραφής από το Ι.Κ.Α., ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 08/04/2013 έως 12/04/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα αναρτάται στο διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα vvv.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.