Πρόσκληση 36ης συνεδρίασης – 2012 της Οικονομικής Επιτροπής
Ν. ΒΡΕΤΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
Διάφορα θέματα.
1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ποσού 522,30€ σε βάρος του ΚΑ 30.6012.41 με
τίτλο “Αποζημίωση για έξοδα κίνησης τεχνικών” μηνός Νοεμβρίου 2012.
2. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αριθμ. 483/12 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα “Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού
21.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.30 με τίτλο “Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ”
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012¨ στο σκέλος που αφορά το ποσό της διάθεσης
πίστωσης.
Νομικά θέματα
3. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 841/35609/27-11-2012 απόφασης της
Δημάρχου που αφορά σε άσκηση ενδίκων μέσων.
4. Λήψη απόφασης για διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας κ. Γεωργίου Βασιλαντωνάκη.
5. Λήψη απόφασης α) για καταβολή δικαστικής δαπάνης στην ποσού 576,00€ στην
δικηγόρο κα Ευτυχία Κωστουλάκου και β) για διάθεση πίστωσης ιδίου ποσού σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Διαθέσεις πιστώσεων
6. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού9 49.780,45€ σε βάρος του
Κ.Α. 30.7331.34 με τίτλο “Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επειγουσών
επιδιορθώσεων σε σχολεία του Δήμου (συνεχ)” προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2012.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του
Κ.Α. 00.6142.01 με τίτλο “Προγραμματικές συμβάσεις με ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και νομικά πρόσωπα για την έρευνα, μελέτες, μετρήσεις περιβαλλοντικών
δεικτών” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την εκπόνηση ερευνητικού

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.