Ο Κονδύλης συνεχίζει το έργο του στον Άλιμο, με την ίδια ομάδα
Με τους ίδιους αντιδημάρχους αλλά με κάποιες αλλαγές στις αρμοδιότητές τους, συνεχίζει το έργο της η δημοτική αρχή Αλίμου. Με απόφαση του Δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, ορίστηκαν οι τομείς ευθύνης των αντιδημάρχων, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των εντεταλμένων συμβούλων και οι αρμοδιότητές τους. Δείτε αναλυτικά:

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Αρτέμιο Καραμολέγκο, έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. και την Πολιτική Προστασία.
Ειδικότερα:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των δύο Τμημάτων αυτής.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα κ.λπ.).
 3. Τη συστηματική εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης ΚΕΠ και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
 4. Την ευθύνη για την συνεργασία με τους φορείς δικτύων εντός του Δήμου (π.χ. παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών υπηρεσιών, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο κ.λπ.), τη μέριμνα και την εποπτεία για την αποκατάσταση από αυτούς των κοινοχρήστων χώρων στους οποίους
  παρεμβαίνουν (π.χ. πεζοδρόμια, οδοστρώματα, κοινόχρηστοι χώροι), καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε αυτούς σε περίπτωση τυχόν κακοτεχνιών, καθυστερήσεων κ.λπ. Επίσης, την επιμέλεια κατάρτισης Κανονισμού που θα θεσπίζει πλαίσιο και θα διέπει τις παρεμβάσεις και τις εργασίες των ως άνω φορέων εντός του Δήμου Αλίμου.
 5. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και ασφάλεια των δημοτικών κτηρίων και των εν γένει δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τις Σχολικές Επιτροπές κ.ο.κ.
 6. Την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων κ.λπ. δημοτικών και ιδιωτικών χώρων.
 7. Την παρακολούθηση του έργου του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
 8. Τη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (αναβάθμιση, εκδηλώσεις, χρήση από τα σχολεία, τη νεολαία και εν γένει τον πληθυσμό του Δήμου κ.ο.κ.).
 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 10. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και του Αντιδημάρχου Διαχείρισης & Κίνησης των οχημάτων και Τεχνικών θεμάτων, καθώς και των λοιπών Αντιδημάρχων
  στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 11. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος.
  Στον Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Μακαριγάκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
  Αντιδήμαρχους κ.κ. Ιωάννη Αντωνάκη, Θεοδώρα Σύρμα, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Μακαριγάκη, έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια την Διαχείριση και Κίνηση των Οχημάτων και Τεχνικά Θέματα.
Ειδικότερα:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων, και ιδίως:
  • Την ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση του στόλου όλων των δημοτικών οχημάτων.
  • Τη μέριμνα για την αναβάθμιση και ανανέωση του στόλου όλων των δημοτικών οχημάτων.
  • Την οργάνωση του Γραφείου με ψηφιακό και φυσικό αρχείο, με φάκελο για κάθε όχημα.
  • Την εγκατάσταση και αποτελεσματική χρήση του προγράμματος Track Manager από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους αιρετούς (εγκατάσταση οθονών, on-line παρατακολούθηση στόλου κ.λπ.).
  • Την εγκατάσταση και αποτελεσματική χρήση δεξαμενής και αντλίας καυσίμων, για την τροφοδότηση όλων των οχημάτων και την οικονομία κλίμακας.
  • Τη μέριμνα για την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στον στόλο του Δήμου, καθώς και για τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φυσικό αέριο, κυψέλες υδρογόνου κ.λπ.).
 2. Την εποπτεία, προγραμματισμό, επίβλεψη και ευθύνη λειτουργίας του συνεργείου Μικροέργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Την επίβλεψη των εργασιών του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 4. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και των Ομάδων Εργασίας με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
 5. Την εποπτεία του ανθρωπίνου δυναμικού των Γραφείων αρμοδιότητάς του, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 7. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 8. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος.
 9. Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μακαριγάκης διορίζεται: α) τακτικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, β) αναπληρωματικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, δυνάμει του α. 74 του Ν. 3852/2010,
  μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 4623/2019 (Α΄134). ΙΙ.
 10. Στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Μακαριγάκη θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Αντωνάκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
  Αντιδήμαρχους κ.κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Αντωνάκη, άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που αφορούν κυρίως τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα Ανακύκλωσης:
Ειδικότερα: 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, πλην του Γραφείου Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, και ιδίως:
  • Την ευθύνη για την καθαριότητα της πόλης και τη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ. ρευμάτων).
  • Τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς και τον καθαρισμό κοινόχρηστων και δημοτικών χώρων (πλατείες, χώροι άθλησης, άλση κ.λπ.).
  • Την έγκαιρη περισυλλογή: α) των ογκωδών αντικειμένων, β) των αποκλάδων και εν γένει των φυτικών αποβλήτων, γ) των ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Την ευθύνη για το πράσινο της πόλης και τη λειτουργία του Τμήματος Πρασίνου.
  • Την οργάνωση και λειτουργία νέου ρεύματος αποκομιδής για τα οργανικά απόβλητα με κάδους περισυλλογής καφέ χρώματος (κομποστοποίηση).
  • Την αποτελεσματική οργάνωση και συστηματική εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού.

  • Την προώθηση νέων, σύχρονων, ‘πράσινων’ τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως:
  α) η οικιακή κομποστοποίηση, β) η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και γ) η ανακύκλωση μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών
  κάδων στα σχολεία και σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.ο.κ.
  • Τη μέριμνα για την επαύξηση της ποσότητας και ποιότητας του ρεύματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (ενημέρωση πολιτών, βελτίωση οργάνωσης ρεύματος ανακύκλωσης κ.λπ.).
  • Το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών.
  • Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων – εισηγήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους απορριμμάτων και αποβλήτων.
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογίας.
  • Την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
  • Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.).
  • Τη δημιουργία μικρών «πράσινων σημείων» σε κάθε σχολική μονάδα, καθώς και σε κεντρικά σημεία της πόλης.
 2. Την εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης Περιβάλλοντος, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
 3. Τη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης & Κίνησης των Οχημάτων και Τεχνικών θεμάτων, ιδίως για τη συντήρηση των οχημάτων, προμήθειες υλικού και εξοπλισμού, εφαρμογή καλών
  πρακτικών κ.ο.κ.
 4. Τη μέριμνα για την απόσυρση και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και οχημάτων άνευ πινακίδων κυκλοφορίας από δρόμους κ.λπ. κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.
 5. Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, τη συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του κ.ο.κ.
 6. Τη συνεργασία με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά, το οποίο εδρεύει εντός του Δήμου Αλίμου, για α) την από κοινού καλλιέργεια και προώθηση του Αθλητισμού και β) τη μετακίνησή του
  εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, με την πρόοδο των εργασιών και τη δημιουργία ζώνης αθλητισμού εντός αυτού.
 7. Τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους Καθαριότητας και Πρασίνου.
 8. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 9. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 10. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος.
  ΙΙ. Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντωνάκης Ιωάννης δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019.
  Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Μακαριγάκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Αλεξόπουλο, έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση
της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και θέματα Νομικής Υπηρεσίας.
Ειδικότερα:

 1. Την εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην του Γραφείου Καταστημάτων, και ιδίως:
  • Την εποπτεία και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προσωπικού και ιδιαίτερα τη μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό του Δήμου, τόσο εντός του Δημαρχείου, όσο και στους χώρους εργασίας ανά τον Δήμο. Επιπλέον, την εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει του συνόλου του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
  • Την πλήρη υιοθέτηση του προγράμματος “STAFF” από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και την εφεξής λειτουργία του Τμήματος βάσει του προγράμματος αυτού (άδεις, ατομικοί φάκελοι κ.λπ.).
  • Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες κ.α.) και τις τακτές αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.
  • Την υπογραφή των Δηλώσεων για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση).
  • Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ληξιαρχείου και την αναπλήρωση του Δημάρχου, ως αναπληρωτής Ληξίαρχος.
  • Την υπογραφή Αδειών Γάμου, Αδειών Ταφής και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
  • Τη λειτουργία της ειδικής Γραμμής Δημότη (15517).
  • Τη μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα του Δημοτικού Καταστήματος, την κίνηση των κλητήρων και την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου.
  • Την πλήρη οργάνωση του Αρχείου του Δήμου και τη λειτουργία του βάσει μηχανογραφημένου λογισμικού.
 2. Τη μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της πόλης.
 3. Το συντονισμό των ενεργειών για την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (Ελεγκτής Ιατρός, Ιατροί ΠΕΔΥ κ.λπ.).
 4. Την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και εποπτείας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (διανομή τροφίμων και μηχανογραφημένη οργάνωση-παρακολούθηση της αποθήκης αυτού).
 5. Την ευθύνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης – συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του σωματείου «ΝΟΤΙΟΝ ΣΗΜΑ» για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης, ιδίως στα σχολεία.
 6. Την επικουρία του Δημάρχου στην εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας.
 7. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και των Ομάδων
  Εργασίας με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
 8. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 9. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος.
 10. Ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξόπουλος διορίζεται: α) τακτικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
  β) αναπληρωματικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, δυνάμει του α. 74 του Ν. 3852/2010, μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 2 §1 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
  ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Αλεξόπουλο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Σύρμα Θεοδώρα, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Γεώργιο Μακαριγάκη, Ιωάννη Αντωνάκη, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Θεοδώρα Σύρμα, έμμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα θέματα ανάπτυξης.
Ειδικότερα:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
  • Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.
  • Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
  • Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.
  • Την εποπτεία των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών.
  • Την υπογραφή βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων και των Αποφάσεων περί επιβολής προστίμων για φόρους, τέλη, οφειλές προς το Δήμο κ.λπ.
  • Την εντολή έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και την τυχόν υπόγραφή τους.
  • Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.
  • Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.
  • Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης,
  ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.
  • Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτικών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.
  • Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).
  • Την τακτική και έγκαιρη καταχώριση στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.
  • Την έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση Τραπεζικών επιταγών του Δήμου Αλίμου προς κάθε λήπτη αυτών, δικαιούχο, τρίτο κ.λπ.
  • Τη διερεύνηση εκτάκτων κ.λπ. χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου, καθώς και τον εντοπισμό πόρων εν γένει και την αξιοποίηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την πόλη.
 2. Την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και εποπτείας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου.
 3. Την εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
 4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 5. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και των Ομάδων
  Εργασίας με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
 6. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 7. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα της αναθέτει ο Δήμαρχος.
 8. Η Αντιδήμαρχος κα. Σύρμα διορίζεται: α) τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, β) αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δυνάμει του α. 74 του Ν. 3852/2010, μετά
  την αντικατάσταση του από το άρθρο 2 §1 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
  ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα καταβάλλονται οι κάθε φύσεως αποδοχές της οργανικής της θέσης, από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Γεώργιο Μακαριγάκη, Ιωάννη Αντωνάκη, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.


Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Σιμητροπούλου, έμμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών και θέματα Νομικής Υπηρεσίας.
Ειδικότερα:

 1. Την εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκτός των ακόλουθων δομών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Τράπεζα Αίματος, θέματα Εθελοντισμού.
 2. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Γραφείου Καταστημάτων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 3. Την επικουρία του Δημάρχου στην εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας.
 4. Την εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
 5. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και των Ομάδων
  Εργασίας με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 7. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 8. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα της αναθέτει ο Δήμαρχος.
 9. Η Αντιδήμαρχος κα. Σιμητροπούλου διορίζεται: α) τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, β) αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δυνάμει του α. 74 του Ν. 3852/2010, μετά
  την αντικατάσταση του από το άρθρο 2 §1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).
  ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Αλεξόπουλο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
  Αντιδήμαρχους κ.κ. Θεοδώρα Σύρμα, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Γεώργιο Μακαριγάκη, Ιωάννη Αντωνάκη, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο

Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Αλίμου και αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:
Ι. Η δημοτική σύμβουλος Γεωργία Παπά ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος για τις Διεθνείς Σχέσεις του Δήμου Αλίμου και την επικοινωνία με Αρχές και Πρεσβείες του Εξωτερικού και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων.
ΙΙ. Η δημοτική σύμβουλος Λουκία Μελισσαράτου ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων.
ΙΙΙ. Ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Αλβανός ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων.
ΙV. Η δημοτική σύμβουλος Θεοδώρα-Κωνσταντίνα Γκόνη ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τα ακόλουθα θέματα και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων: α) Τη δημιουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ στον
Άλιμο, β) Την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γ) Την επικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου στα θέματα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
V. Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Βέργης ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δημοτική Αστυνομία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) οργάνωση, προγραμματισμός και επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, β) επίβλεψη, συντονισμός και εποπτεία των σχολικών φυλάκων, γ) συνεργασία με τις Τροχονομικές, Λιμενικές, Αστυνομικές κ.λπ. Αρχές για την πλήρη αστυνόμευση του Αλίμου και κάθε συναφές ζήτημα που απασχολεί τον Άλιμο (ενημέρωση των πολιτών για πρόληψη εγκληματικών ενεργειών κ.λπ.).
VΙ. Ο δημοτικός σύμβουλος Ευαγγελίου Ευάγγελος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθαριότητας & Παιδικών Χαρών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) Τη μέριμνα για την καθαριότητα και την άψογη εικόνα των οδών, των δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, άλση, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές κ.λπ.), του παραλιακού μετώπου, του μετώπου της πόλης επί της λεωφ. Βουλιαγμένης (δημόσια ακίνητα, σταθμός ΜΕΤΡΟ), καθώς και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, β) Την απομάκρυνση παράνομων πανώ, διαφημίσεων, αφισσών, αυτοκόλλητων κ.λπ., γ) Την παρακολούθηση όλων των εργασιών οδοσάρωσης και την παροχή οδηγιών προς το προσωπικό καθαριότητας για τη σωστή επιτέλεση του έργου τους, δ) Τη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και την επικουρία του Αντιδημάρχου για κάθε ζήτημα του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ε) Τον εντοπισμό μπάζων, ογκωδών και αποκλάδων σε διάφορα σημεία της πόλης και τη μέριμνα για την απομάκρυνσή τους, στ) Την ευθύνη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Αλίμου (εντοπισμός βλαβών, φθορών, προβλημάτων κ.λπ., μέριμνα για την αποκατάστασή τους, τήρηση των κανόνων χρήσης των παιδικών χαρών από το κοινό κ.λπ.).
VΙΙ. Ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Γκιόλιας ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρασίνου & Κηποτεχνίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) Τη μέριμνα για τη διαρκή φροντίδα, εμπλουτισμό και περιποίηση όλου του πρασίνου της πόλης, β) Τη φροντίδα για την άψογη εικόνα και διαρκή αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων χώρων πρασίνου (άλση, νησίδες, λόφοι κ.λπ.), γ) Τον εντοπισμό νέων χώρων (τρίγωνα, κηπάρια, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.) για
φύτευση δένδρων ή θάμνων, δ) Τη μέριμνα για την έγκαιρη αποψίλωση των ανοικτών χώρων (δημοτικών και ιδιωτικών) και την επιβολή και είσπραξη της ανάλογης χρέωσης των οικοπεδούχων (όπου προβλέπεται), ε) Τη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και την επικουρία του
Αντιδημάρχου για κάθε ζήτημα του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, στ) Την επιμέλεια για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου από το κοινό, ζ) Την επιμέλεια για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Αλίμου (εντοπισμός
βλαβών, φθορών, προβλημάτων κ.λπ., μέριμνα για την αποκατάστασή τους, τήρηση των κανόνων χρήσης των παιδικών χαρών από το κοινό κ.λπ.).
VIIΙ. Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ξένου ορίζεται ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τα προβλήματα καθημερινότητας και τον ηλεκτροφωτισμό, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να
εποπτεύει τις δράσεις: α) Τον εντοπισμό και καταγραφή των προβλημάτων καθημερινότητας στη λειτουργία της πόλης και την προώθηση της επίλυσής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, β) Την καταγραφή προτάσεων για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης, γ) Την ευθύνη για
την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού, καθώς και του εορταστικού φωτισμού και στολισμού της πόλης.
ΙΧ. Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Φαλιέρος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων.
Χ. Ο δημοτικός σύμβουλος Ευάγγελος Λαζαρίδης ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα θέματα Νεολαίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των δράσεων.
ΧΙ. Η δημοτική σύμβουλος Δανάη Νικολάτου ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τη δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων.
ΧΙΙ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των ανωτέρω Εντεταλμένων Συμβούλων γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμαρχο ή με τον αρμόδιο Αντιδημάρχο.
Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου συνεργάζονται με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων τους.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος (εφόσον έχει οριστεί), άλλως ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες
προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο Γραφείο του Δημάρχου.
Η παρούσα Απόφαση, από την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Αλίμου, έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 15.9.2021.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.