Δήμος Γλυφάδας: Αυτοί είναι οι νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι
Δείτε ποιοι είναι οι νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου Γλυφάδας και τις αρμοδιότητές τους:

 

Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάριο Κασσέρη ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τα Κοιμητήρια του Δήμου Γλυφάδας.

Β. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σπυρίδωνα Δήμου ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τη Δημοτική Αστυνομία.

Γ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Νικάκη ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την λειτουργία των Κ.Α.Π.Η.

Δ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ορέστη Τσάγκλα ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία του δημοτικού ανοιχτού πανεπιστημίου.

Ε. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ελένη Δεναξά ως εντεταλμένη σύμβουλο, στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και τη λειτουργία των σχετικών δημοτικών δομών.

ΣΤ. Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω δημοτικούς σύμβουλους για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους.

Ζ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας έκαστου εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η. Εξουσιοδοτούμε τους ως άνω οριζόμενους δημοτικούς συμβούλους, όπως υπογράφουν με εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που τους ανατέθηκε, καθώς και αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν στις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που τους ανατέθηκε.

Θ. Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, σε συνεννόηση πάντοτε με το Δήμαρχο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρακολουθούν και ενημερώνονται για τα δρώμενα της αρμοδιότητας τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

ΙΑ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα.

 

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Παπανικολάου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.