Aπλή αναλογική: Ηλιούπολη, η επόμενη ημέρα
Το νέο τοπίο που διαµορφώθηκε στο ∆ήµο µας, αλλά και στους περισσότερους ∆ήµους της Χώρας, από την εφαρµογή του εκλογικού συστήµατος της απλής αναλογικής, απαιτεί λήθη του δηµαρχοκεντρικού συστήµατος, που ίσχυε µέχρι σήµερα και ρεαλιστική αντιµετώπιση της πραγµατικότητας.

Οι σηµερινοί ∆ήµαρχοι θα πρέπει να ξεχάσουν την απόλυτη εξουσία που είχαν οι προκάτοχοί τους, να κατανοήσουν και να αποδεχθούν, ότι στο εξής θα είναι, κυρίως, εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής.

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την άλλη µεριά καλούνται να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να ασκήσουν ουσιαστικά τις αρµοδιότητές τους, µέσα τα από πολυµελή όργανα που θα λειτουργούν και τις θέσεις ευθύνης που τυχόν αναλάβουν.

Η ανάγκη για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαµόρφωση µιας κοινά αποδεκτής και βιώσιµης για τη διοίκηση του ∆ήµου Ηλιούπολης πρότασης, είναι µονόδροµος.
Προφανώς και η επιτυχία µιας τέτοιας σύγκλισης απαιτεί αξιόπιστους συνεργαζόµενους και όρους συµµετοχής στη διοίκηση αυτή σε αναλογικά ισότιµη βάση.
Έτσι µόνο τα κυρίαρχα όργανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής θα µπορούν να ασκούν ουσιαστικά τις αρµοδιότητες τους. Από την ικανότητα δε αυτών και από την
αποτελεσµατικότητα τους θα εξαρτηθεί το αν ο ∆ήµαρχος θα περιοριστεί αυστηρά στο θεσµικό του ρόλο, ή θα αποπειραθεί να επεκτείνει την εξουσία του.

Όπως αντιλαµβάνεστε µιλώ για συν-διοίκηση, από τις δυνάµεις εκείνες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι οποίες θα επιτύχουν προγραµµατική σύγκλιση, σε µια συνολική για τη διοίκησης του δήµου πρόταση και ως αναλογικά ισότιµη βάση συνεργασίας νοείται η αναλογική διανοµή των θέσεων ευθύνης, οι οποίες θέσεις θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αντίστοιχη εξουσία.
Τα χαρακτηριστικά και τα βασικά σηµεία σύγκλισης, µιας βιώσιµης για ολόκληρη την τετραετία πρότασης διοίκησης, πιστεύω ότι θα πρέπει, κυρίως, να είναι:
∆ιαφάνεια
Η πρόταση, από όποιον και αν προέρχεται, θα πρέπει να είναι δηµόσια και να γίνει γνωστή στους Ηλιουπολίτες µε όλες της τις λεπτοµέρειες. Τότε και µόνο κανείς δεν θα µπορεί να µιλάει για
«συναλλαγές» και οι πολίτες θα µπορούν να εκτιµήσουν την συµµετοχή, και την προσφορά ή την ευθύνη του καθενός από τους συν-διοικούντες

∆ιοίκηση

Θα πρέπει να συµφωνηθούν οι θέσεις των συνεργαζόµενων παρατάξεων για πιθανή αλλαγή του διοικητικού µοντέλου, που θα επιδιωχθεί, µε έµφαση στις ενότητες: Γενικός Γραµµατέας ή Γενικός
∆ιευθυντής? διατήρηση των Νοµικών Προσώπων ή ενσωµάτωση των λειτουργιών τους στο ∆ήµο (σε νέες διευθύνσεις)?, οι τυχόν αλλαγές στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και ο λόγος που θα έχει ο καθένας στη στελέχωση των θέσεων αυτού;
Οικονοµική διοίκηση;
Θα πρέπει να υπάρξει συµφωνία τουλάχιστον στα παρακάτω:
Στο στρατηγικό σχεδιασµό, µε έµφαση στη στρατηγική για τα µεγάλα έργα (αστική σήραγγα, αγωγός όµβριων Αναστάσεως, Ρέµα Πικροδάφνης, Χαλικάκι κ.λ.π.), στη διεκδίκηση των δηµόσιων
κτηµάτων, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του χώρου του Ελληνικού, στον τρόπο και στον φορέα αξιοποίησης της δηµοτικής περιουσίας και των κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκµεταλλεύσεων (αναψυκτήρια, κυλικεία κ.λ.π.) στον τρόπο αποκοµιδής των απορριµµάτων και την ανακύκλωση, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεπάρκειας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και της λειτουργία της ∆ηµοτικής συγκοινωνίας.
Στο τετραετές αναπτυξιακό πρόγραµµα µε συµφωνία, τουλάχιστον, στο τεχνικό πρόγραµµα, στην πολιτική των δηµοτικών τελών και στην ετήσια στοχοθεσία.
Στον τρόπο και τον λόγο που θα έχουν οι συν-διοικούντες στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών και κυρίως στο τεχνικό πρόγραµµα (προτεινόµενα έργα, χωροταξική κατανοµή
κονδυλίων, προτεραιότητες κ.λ.π)
Στον τρόπο υλοποίησης του προϋπολογισµού και κυρίως όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης των προµηθειών και των µικρών έργων.
Στη στελέχωση και λειτουργία, µέσα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δια-παραταξιακής επιτροπής
εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας.

Ευθύνη και εξουσία

Στην αναλογικά ισότιµη συµµετοχή στις θέσεις ευθύνης στα µονοµελή και πολυµελή όργανα διοίκησης (Αντιδήµαρχοι, Οικονοµική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λοιπές Επιτροπές,
∆ιοικητικά Συµβούλια Ν.Π κ.λ.π.) και η εναλλαγή σε αυτά.
Στη συµµετοχή των επικεφαλής των συνεργαζόµενων παρατάξεων στην Εκτελεστική Επιτροπή (έστω και χωρίς ψήφο).
Στον τρόπο επιλογής του Γ. Γραµµατέα ή Γ. ∆ιευθυντή και των ειδικών συµβούλων.
Στην έκταση της εξουσίας Αντιδηµάρχων και κυρίως όσον αφορά στη στελέχωση των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, προκειµένου να υπάρχει αντιστοίχηση ευθύνης και εξουσίας.

∆ηµοτικά Μ.Μ.Ε.

Στη σύσταση, µέσα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, διαπαραταξιακής επιτροπής Μ.Μ.Ε, η οποία θα παρακολουθεί και θα ρυθµίζει τα θέµατα λειτουργίας των έντυπων και ηλεκτρονικών δηµοτικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, την αναλογικά ισότιµη προβολή των δηµοτικών παρατάξεων
µέσα από αυτά, τον τρόπο διανοµής της δηµοτικής διαφήµισης και των δηµοσιεύσεων και γενικότερα τα της λειτουργίας του γραφείου τύπου.

Σχέσεις των συνδιοικούντων:

Στη σύσταση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες άτυπου διαπαραταξιακού οργάνου (συνδιοίκησης.), που θα αντιµετωπίζει κάθε θέµα που θα προκύπτει από τη συν-διοίκηση.
Όλα τα παραπάνω βέβαια απαιτούν βαθειά προσήλωση σε δηµοκρατικές αρχές και αξίες, στη µη ύπαρξη σκοπιµοτήτων, την ανιδιοτέλεια, την αξιοκρατία και κυρίως την
αγάπη για την Ηλιούπολη.
Εύλογο είναι καταρχήν, αν και όχι απαραίτητο, µια τέτοια πρόταση να αναµένεται, από το νέο ∆ήµαρχο.
Το αν θα προχωρήσει τώρα, έστω και σαν πρόταση βάση συζήτησης, θα κριθεί σίγουρα από την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία την επάρκεια και τη βιωσιµότητα της.
Μια τέτοια πρόταση όµως προϋποθέτει οι συντάκτες της, κατά την κατάρτισή της, να έχουν κατά νου την έκταση της εξουσίας που έδωσαν οι Ηλιουπολίτες στο νέο ∆ήµαρχο, τη δύναµη που έδωσαν στις άλλες παρατάξεις, την έκταση της εξουσία του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τέλος τη δυνατότητα των άλλων παρατάξεων να φέρουν τη δική τους εναλλακτική πρόταση και να περιορίσουν το ∆ήµαρχο αυστηρά στο θεσµικό του ρόλο.
Ανεξάρτητα τέλος και πέρα από τις προθέσεις και τις ενέργειες του νέου ∆ηµάρχου, πιστεύω η ανάληψη πρωτοβουλιών από τις υγιείς και προοδευτικές δυνάµεις, προκειµένου να διαµορφώσουν κοινά αποδεκτή και βιώσιµη για τη διοίκηση του ∆ήµου πρόταση, προβάλει επιτακτική.
Τις προεκλογικές θέσεις των επικεφαλής των περισσότερων δηµοτικών Παρατάξεων, να υπερασπίζονται το ρόλο τους ως αυτό-διοικητικοί χωρίς κοµµατικές
εξαρτήσεις και µε µοναδικό κίνητρο της υποψηφιότητάς τους την προσφορά και την αγάπη για την Ηλιούπολη, τις λαµβάνω ειλικρινείς και είµαι αισιόδοξος.

Γιάννης Νικηφόρος
π. Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
π. Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X