Δήμος Αλίμου: Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος
Ο ∆ήµαρχος Αλίµου, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος»,
προϋπολογισµού 1.130.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13%.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Αριστοτέλους 53, Άλιµος
Ταχ.Κωδ.:174 55
Τηλ.: 213-2008000
Telefax: 213 200 8142
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.alimos.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL 304
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alimos.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: 09310000-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL304
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η
προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος για τις ανάγκες του ∆ήµου Αλίµου, µέσω
εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες, από την υπογραφή της. Ο ∆ήµος δύναται να ασκήσει δικαίωµα
προαίρεσης έως το 100% του ποσού της σύµβασης. Το δικαίωµα προαίρεσης
ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής
σύµβασης. Η χρονική διάρκεια του δικαιώµατος προαίρεσης, δε θα υπερβαίνει τη
χρονική διάρκεια της κύριας σύµβασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Άλιµος,13.02.2019
Αριθ. Πρωτ:4053
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53,
Πληροφ: Ασηµίνα Πετράκη
Τηλέφωνο: 213 2008094
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Σελίδα | 2
8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει της τιµής.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο
µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28.03.2019 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:00. Η ηµέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη
13.02.2019 και ώρα 14:00. Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη
19.03.2019 και ώρα 14:00.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και
δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατό ογδόντα (180) ηµερών
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.Ε.:
20.6211.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2019 &
2020 του ∆ήµου Αλίµου και συγκεκριµένα µε το ποσό των 625.000,00€ για το έτος
2019 και µε το ποσό των 505.000,00€ για το έτος 2020 .
15. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε
συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον Τίτλο 3
του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
(άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)
16. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
11/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.