Δήμος 3Β: Ποιοι δικαιούνται μείωση δημοτικών τελών και ποιοι απαλλάσσονται
Το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αποφάσισε τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το έτος 2019. Αναλυτικά:

1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ)
ΟΡΙΣΜΟΣ
Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται
σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
Εισόδημα μέχρι 6.000,00 €.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των
βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Αίτηση του δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
είναι συνημμένα.
Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να
γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής από Δ.Τ. & Δ.Φ. ισχύει
μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση
να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του
ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του
ακινήτου του στη ΔΕΗ (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η
Νοεμβρίου έως
30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν
δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα
επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε
ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Εισόδημα μέχρι 6.000,00 € ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. – Δ.Φ. 100%
Με την προϋπόθεση ότι η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ .υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης
κλπ).
2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% & ΑΝΩ
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες,
ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική,
ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι
τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και
οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε
ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Ωστόσο, εάν οι πολίτες έχουν αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας από Υγειονομικές
Επιτροπές που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 και πρόκειται για επ’ αόριστον, δεν απαιτείται οι
ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
Εάν όμως οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών έχουν ημερομηνία λήξης, τότε απαιτείται η
εξέτασή τους από Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. και η προσκόμιση της νέας πιστοποίησης
από ΚΕΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μέχρι 30.000,00€ ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. Μη συμπεριλαμβανομένων των
βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ :
Ισχύουν τα ανωτέρω καθώς και :
Να είναι άγαμα
Να μην εργάζονται
Να μην νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή Η ΜΕΙΩΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΤΕΚΝΟ Ή ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΖΩΗ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Αίτηση του κατόχου – δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
Απόφαση του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Εάν ο δικαιούχος είναι ολικά τυφλός μπορεί να προσκομίσει και βεβαίωση ότι είναι γραμμένος στα γενικότερα μητρώα τυφλών που τηρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Εάν οι πολίτες έχουν αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές που
έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 και πρόκειται για επ’ αόριστον, δεν απαιτείται οι
ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
Εάν όμως οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών έχουν ημερομηνία λήξης, τότε απαιτείται η
εξέτασή τους από Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. και η προσκόμιση της νέας πιστοποίησης
από ΚΕ.Π.Α.
Πρόσφατη απόδειξη Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι
απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Αν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος,
Φορολογική Δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν
οικονομικά.
Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση
να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του
ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη, συμβόλαιο θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ του
ακινήτου του στη Δ.Ε.Η.
Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης από Δ.Τ.- Δ.Φ. μόνο για το ακίνητο
που διαμένει.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του
ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η
Νοεμβρίου έως
30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων
έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η. θα
επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε
ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. – Δ.Φ. 100% στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι
30.000,00€
ΜΕΙΩΣΗ Δ.Τ.- Δ.Φ. 50% στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι από
30.001,00€ έως 50.000,00€
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 170
Τ.Μ. μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες,
χώροι στάθμευσης κ.λ.π.).
3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Σύμφωνα με το άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 1910/44 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Ν. 860/1979 και
την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006):
ΑΡΘΡΟ 1
1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν οι περισσότερους γάμους ή
νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο
) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο
) έτος της
ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι
μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο
ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός
γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο
) έτος
της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25ο
) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιαδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον
έχει τρία τέκνα εκ των υπαγόμενων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια
και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των
τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των
πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα
διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 2007.
3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α’),
όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος τη διατηρούν ισοβίως και
απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα
τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα»
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 30.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για
κάθε παιδί πέραν του πέμπτου, ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000€
για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3)
τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι
στάθμευσης κλπ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται ανά
δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση του κατοίκου- δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να
γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
Βεβαίωση του αρμόδιου Πρακτορείου ΔΕΗ περί χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (πολύτεκνου) ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής ατό Δ.Τ. &
Δ.Φ. ισχύει μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση
να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του
ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του
ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η Νοεμβρίου έως
30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων
έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα
επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε
ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Α) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% Δ.Τ. – Δ. Φ. στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι
μικρότερο των 30.000,00€ και προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για
κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Β) ΜΕΙΩΣΗ 50% Δ.Τ. – Δ. Φ. στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι από
30.001,00€ έως 50.000,00€ και προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€
για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων
τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι
τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06 & παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010).
Ενδεικτικές περιπτώσεις: χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον
πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής
μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 30.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για
κάθε παιδί πέραν του πέμπτου, ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και
5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3)
τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι
στάθμευσης κλπ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται ανά
δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση του κατοίκου- δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να
γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
Οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (επίσημα μεταφρασμένο)
από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό
από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα (πιστοποιητικό θανάτου
συζύγου), δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα
μόνο γονέα κ.λ.π.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής ατό Δ.Τ. & Δ.Φ. ισχύει
μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση
να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του
ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του
ακινήτου του στη ΔΕΗ (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η Νοεμβρίου έως
30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων
έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα
επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε
ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Α) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% Δ.Τ. – Δ. Φ. στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι
μικρότερο των 30.000,00€ και προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για
κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Β) ΜΕΙΩΣΗ 50% Δ.Τ.- Δ.Φ. στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι από 30.001.00€
έως 50.000,00€ και προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε
παιδί πέραν του πέμπτου.
Σε κάθε περίπτωση η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι μικρότερη των 170 τ.μ. για
οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3) τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών πλέων χώρων
(π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται κατά
δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α
) την ιδιότητα του τριτέκνου αποκτούν :
Γονέας ή γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου
γεννηθέντων, τα οποία α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο
έτος της ηλικίας τους, ή
β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο
(25ο
) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 25.000,00 ή
β) από 25.001,00€ έως 45.000,00€ .
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των
βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση του κατοίκου- δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να είναι συνημμένα.
Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να
γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
Βεβαίωση του αρμόδιου Πρακτορείου ΔΕΗ περί χορήγησης κοινωνικού τιμολογίου λόγω τριτεκνίας.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (τρίτεκνου) ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής ατό Δ.Τ. &
Δ.Φ. ισχύει μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση
να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του
ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του
ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η Νοεμβρίου έως
30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων
έχουν δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα
επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε
ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Α) ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% Δ.Τ. – Δ. Φ. στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι
μικρότερο των 25.000,00€.
Β) ΜΕΙΩΣΗ 50% Δ.Τ. – Δ. Φ. στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι από
25.001,00€ έως 45.000,00€.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 170
Τ.Μ. μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες,
χώροι στάθμευσης κ.λ.π.).
6.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Οικογένεια μακροχρόνια ανέργων (και οι δύο σύζυγοι άνεργοι με ανήλικα τέκνα) που έχουν
συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
Το ετήσιο εισόδημα να είναι:
α) έως 6.000€, προσαυξημένο κατά 6.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.000€ για κάθε τέκνο ή
β) έως 8.000€, προσαυξημένο κατά 8.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.500€ για κάθε τέκνο
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των
βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Αίτηση του δικαιούχου που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
είναι συνημμένα.
Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να
γίνει μεταβολή στη Δ.Ε.Η.
Κάρτα ανεργίας άνω του ενός έτους.
Βιβλιάριο απορίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το δικαίωμα της μείωσης ή απαλλαγής από Δ.Τ. & Δ.Φ. ισχύει
μόνο για το ακίνητο όπου διαμένει (ιδιοκτησία ή μίσθωση).
Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση
να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 της Φορολογικής Δήλωσης του
ιδιοκτήτη). Εάν αυτή είναι μισθωμένη συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μεταβολή των τ.μ. του
ακινήτου του στη ΔΕΗ (εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο).
Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την οποία θα προσκομίζει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την 1η
Νοεμβρίου έως
30 Νοεμβρίου και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν
δηλωθεί αρχικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα στείλει μεταβολή στη Δ.Ε.Η., θα
επαναφέρει τα αρχικά τετραγωνικά μέτρα και θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος έως πέντε
ετών με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. – Δ.Φ. 100% στην περίπτωση που το εισόδημα είναι έως 6.000€, προσαυξημένο κατά
6.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.000€ για κάθε τέκνο
ΜΕΙΩΣΗ 50% Δ.Τ.- Δ.Φ. στην περίπτωση που το εισόδημα έως 8.000€, προσαυξημένο κατά 8.000€ για
τον/την σύζυγο και κατά 1.500€ για κάθε τέκνο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 170
Τ.Μ. μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες,
χώροι στάθμευσης κ.λ.π.).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.