Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου
Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων: 30/10/2017, 31/1/2018, 21/2/2018, 30/3/2018,
26/4/2018, 7/5/2018, 23/5/2018, 22/6/2018.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1ο θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017».
2ο θέμα : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017» έως 31/3/2019.
3ο θέμα : Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας οργάνων
και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 2017 έως 7/6/2019.
4ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 43/2002 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον
αρ.κυκλοφορίας παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ.
5ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 65/2008 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον
αρ.κυκλοφορίας παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ.
6ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ’ τρίμηνο έτους 2018.
8ο θέμα : Λήψη απόφασης για το τηρούμενο χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και
κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της
συναλλακτικής κίνησης.
9ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 194/2018 Α.Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον ορισμό του
υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού Ταμιακής Διαχείρισης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
και του αναπληρωτή αυτού.
10ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 276/2018 Α.Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον ορισμό
υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
«Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που
βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».
11ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών καθώς και
παρακολούθησης-παραλαβής παροχής υπηρεσιών του τμήματος προμηθειών.
12ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
13ο θέμα : Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής
κληροδοτημάτων που αφορά στην επιλογή είκοσι (20) αριστούχων μαθητών (ΓυμνασίωνΛυκείων) για το σχολικό έτος 2017-2018 και β) τον καθορισμό χρηματικού βραβείου που θα
απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» στο ποσό των 100,00 ευρώ ανά
βραβευθέντα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα
πραγματοποιηθεί στις 30/1/2019.
14ο θέμα : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους
2019.
15ο θέμα : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ.
270/1981).
16ο θέμα : Ορισμός -2- Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της
Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιουμένων ακινήτων κ.λπ. (Π.Δ. 270/81, άρθρο 186 του Ν.3463/06).
17ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών ποσού 173,03 ευρώ που αφορούν ΔΤ
στην ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου, 2) βεβαιωμένων οφειλών ποσού
600,00 ευρώ που αφορούν κλήσεις στην εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., 3) βεβαιωμένων οφειλών ποσού 3,19 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στον
ΚΙΡΙΜΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου.
18ο θέμα : Παράταση μίσθωσης του περιπτέρου επί της οδού Κνωσσού αρ. 7 για 3 χρόνια από
τη λήξη της, ήτοι έως 31/1/2022.
19ο θέμα : Αλλαγή χρήσης του ακινήτου, στη συμβολή των οδών Ήβης Αθανασιάδου 112 &
Καλυψούς που μισθώνει ο Δήμος, από κέντρο φιλοξενίας παιδιών σε κέντρο άνοιας και
ψυχικής υγείας.
20ο θέμα : Έγκριση πρακτικών της συμβιβαστικής επιτροπής του άρθρου 32 του Ν.1080/80 της
από 13/12/2018 Συνεδρίασης.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21ο θέμα : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού για το έτος 2019.
22ο θέμα : Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και τεσσάρων
(4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
23ο θέμα : Αποδοχή και κατανομή ποσού 15.060,00 ευρώ οικ. έτους 2018 για κάλυψη δαπανών
θέρμανσης των διδακτηρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π.Φαλήρου.
24ο θέμα : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25ο θέμα : Έγκριση παραρτήματος της υπ’αρ. 34036/7-12-2012 σύμβασης μεταξύ Δήμου
Παλαιού Φαλήρου και Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την
υπογραφή του παραρτήματος.
26ο θέμα : Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Π.Φαλήρου με τον αναπληρωτή του, ως
μέλους των επιτροπών των διατάξεων του άρθρου 11 του ΠΔ 31/2018 και του άρθρου 35 του
υπ’αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
27ο θέμα : Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Π.Φαλήρου με τον αναπληρωτή του, ως
μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2881/01 και της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438/τ.Β’/2001).
28ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών καθώς και
παρακολούθησης-παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
29ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.