Νέες θέσεις εργασίας στου Ρέντη
Ανακοίνωση για την Πρόσληψη καθηγητών/τριών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δεκαεπτά (17) ατόμων ηλικίας από 21 έως 64 ετών, για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με πιστώσεις (με αντίτιμο) και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’) λαμβάνοντας υπ΄ όψη :

Την 23/2018 & την 138/2018 απόφαση του Δ.Σ. της, – την έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης (με αντίτιμο) του Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 107 ν.4483/2018 και με την με αριθ. πρωτ. Οικ.: 34813/9-7-2018 (ΑΔΑ :6ΤΔΣ465ΧΘ7-4ΛΥ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, – τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν.3812/2009 καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση για τις παρακάτω ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας.

Την Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ηλικίας από 21 έως 64 ετών, με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι, ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β’ ) λαμβάνοντας υπ΄ όψη :

Την 175/2018 απόφαση του Δ.Σ. της – την έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) -την έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης (με αντίτιμο) του Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 107 ν.4483/2018 και με την με αριθ. πρωτ. Οικ.: 56264/12-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΥΙ465ΧΘ7-Υ30) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν.3812/2009 καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση για τις παρακάτω ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα εργασθούν ως ωρομίσθιοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ και στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη (Π. Τσαλδάρη αρ. 10-ΝΙΚΑΙΑ) , θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ – ΝΠΙΔ (οδός Κύπρου αρ. 7-Αγ.Ι.Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 0.9:00’ πμ έως και 14:00’ μ.μ) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής. Η επιστολή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί τ’ αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης.

Η προκηρυξη εδω

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.