Δείτε τα κριτήρια ένταξης για τις Κοινωνικές Δομές στη Νέα Σμύρνη
Κριτήρια ένταξης (κοινά) για τις Κοινωνικές ∆οµές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρµακείο, Συσσίτιο), το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα ∆ηµοτικά Ιατρεία:

1. Εισόδηµα:
• Άτοµα µε ετήσιο εισόδηµα 6.000 €. • ∆ιµελείς οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα 7.500 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.500 € για κάθε µέλος της οικογένειας που στερείται εισοδήµατος.

• Το εισόδηµα προσδιορίζεται αφαιρουµένου του ενοικίου.

• Το εισόδηµα προσδιορίζεται αφαιρούµενης της δόσης του στεγαστικού δανείου εφόσον πρόκειται για 1η κατοικία και αποπληρώνεται κανονικά.

• Σε περίπτωση εργαζόµενου ή συνταξιούχου του οποίου οι αποδοχές έχουν υποστεί µείωση µετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος έτους, τότε ο αιτών/ούσα οφείλει να προσκοµίσει επιπλέον τις µηνιαίες βεβαιώσεις µισθοδοσίας/συντάξεως που να αναγράφουν αναλυτικά το ποσό µισθοδοσίας/συντάξεως του/της.

• Για την κατηγορία των Α.µε.Α. (εφόσον προσκοµίσουν γνωµάτευση από το ΚΕ.Π.Α.) στο φορολογούµενο εισόδηµα δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδηµα από επίδοµα/σύνταξη αναπηρίας.

• Σε περίπτωση ανεργίας, στο φορολογούµενο εισόδηµα δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ή ελευθέρια επαγγέλµατα που αποκτήθηκε στο διάστηµα πριν από την περίοδο ανεργίας.

2. Ακίνητα:
• Όταν υπάρχει ιδιοκτησία πλέον των δυο ακινήτων (µε πλήρη κυριότητα ή και επικαρπία) η αίτηση απορρίπτεται εάν το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας υπερβαίνει το 233%. Σηµείωση: Για την κατηγορία των ∆ηµοτικών Ιατρείων, δεν απαιτείται προσκόµιση Ε9. 3.

3. Καταθέσεις:
• Οι τόκοι καταθέσεων όπου αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100 ευρώ.

4. Φιλοξενία ή Παραχώρηση:
Ορίζεται η Α’ βαθµού συγγένεια όπως π.χ. µητέρα φιλοξενεί παιδί ή εγγόνι, ή το αντίστροφο. Επίσης και από αδελφό προς αδελφό.
• Σε περίπτωση φιλοξενίας υπολογίζεται το συνολικό εισόδηµα των διαµενόντων στην οικία (π.χ. γονείς, αδέλφια, αιτών).

• Η φιλοξενία ή παραχώρηση αποδεικνύεται εφόσον: o αναγράφεται στο έντυπο Ε1 της εφορίας ή o προσκοµιστεί Υ/∆ εκείνου που φιλοξενεί στην οικία του

• Σε περίπτωση δικαιούχου που φιλοξενείται προσωρινά σε Κοινωνικό Ξενώνα για σοβαρούς κοινωνικο-οικονοµικούς λόγους, συνεχίζει να λαµβάνει παροχές από τις Κοινωνικές ∆οµές.

5. • Φιλοξενία ή παραχώρηση µη συγγενών αποδεικνύεται µε προσκόµιση µισθωτηρίου ή έντυπου Ε1 της εφορίας και εφόσον αναγράφεται εκεί.

6. Προστατευόµενα µέλη (δικαιολογητικά):

• Ανήλικα τέκνα (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
• Φοιτητές (βεβαίωση σπουδών) Ανανέωση δικαιολογητικών

Η ανανέωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο τέλος κάθε έτους. Όσοι δικαιούχοι δεν προσκοµίζουν νέα δικαιολογητικά κατά την περίοδο της ανανέωσης (η οποία κάθε φορά θα ορίζεται από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής) θα διαγράφονται αυτόµατα από όλες τις δοµές και παροχές.

∆ιευκρινίζεται πως µετά από εκτίµηση και εισήγηση της επιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής για όποιον δεν δύναται να ενταχθεί στις κοινωνικές δοµές λόγω αντικειµενικής αδυναµίας έκδοσης κάποιου δικαιολογητικού, το αίτηµα του θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα αποφασίζεται από την εξουσιοδοτηµένη από το δηµοτικό συµβούλιο επιτροπή.

Επίσης δύναται από την Κοινωνική Υπηρεσία να πραγµατοποιείται κοινωνική έρευνα σε κάθε έναν από τους δικαιούχους σε διαστήµατα που η επιστηµονική οµάδα του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής θα καθορίζει, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ωφελιµότητα των δικαιούχων, καθώς και η ορθή λειτουργία και η τήρηση του κανονισµού των Κοινωνικών ∆οµών.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.