Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Δημητρίου (δείτε live)
 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 472/20-12-2017 απόφασης του ΔΣ, ληφθείσας «επί αιτήματος κληρονόμων Αναστάσιου Κάκαρη για συμβιβαστική επίλυση της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης του ΟΤ 289», προκειμένου: α) να γίνουν αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων της αποζημίωσης κληρονόμων Αναστάσιου Κάκαρη που μνημονεύονται στην ως άνω απόφαση, β) να προσδιοριστούν τα ποσά τα οποία θα καταβάλει ο Δήμος σε κάθε δικαιούχο,
γ) να παραιτηθεί ο Δήμος μας από όλα τα εκκρεμή ένδικα μέσα, πλην μιας αγωγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση και δ) να πιστοποιηθεί η εκτέλεση της απαλλοτρίωσης, η κτήση της αποκλειστικής κυριότητας του Δήμου μας στις απαλλοτριωθείσες εδαφικές εκτάσεις και η παραλαβή των εδαφικών αυτών εκτάσεων από τον Δήμο μας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.
2. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης στο γεωτεμάχιο που βρίσκεται στο ΟΤ 602, με πρόσοψη στην λεωφ. Βουλιαγμένης ιδιοκτησίας Ανδρέα Κόλλια κλπ.
3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων.
4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 49/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα:
«Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» που αφορά στην έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.»
6. Λήψη απόφασης για έγκριση της 64/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός , Πολιτισμού , Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής (ΟΠΑΠ)»ου αφορά στην έγκριση της 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση της 65/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» που αφορά στην έγκριση του απολογισμού του για το οικονομικό έτος 2017.
8. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου Δημοτικής Αρχής για τη σύσταση Επιτροπής σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 0000130242
¨Καθαρισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου36 του Ν. 4508/2017¨.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την δημιουργία υλικού προβολής του Δήμου σε θέματα κοινωνικών δράσεων.
10.Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και δαπανών Εθνικών Επετείων και εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2018.
11.Λήψη απόφασης για συγκατάθεση για τη λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων του Αλέξανδρου Μπούγαλη του Ευσταθίου στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Μαρίκας Νίνου αρ. 6 (πρώην Περγάμου αριθ. 3)
12.Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 244.000,00 € από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ με τίτλο ¨Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας ¨
13.Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1 ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο
«Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κ.λ.π.» και β) για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου.
14.Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2016».
15.Λήψη απόφασης για αποδοχή αναπροσαρμογής ποσοστού συμμετοχής της ΕΤΕπ και του Τ.Π. & Δ. και τροποποίηση των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. του
Τ.Π.& Δ. και συνομολογημένων δανειακών συμβάσεων του Δήμου.
16.Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις Πράξεις: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κέντρο Κοινότητας δήμου Αγίου Δημητρίου».
17.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων πολεοδομικών προστίμων λόγω ανάκλησης του χρηματικού καταλόγου με αρ. 134/2008 από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (αφορά ακίνητο στην οδό ΞΟΥΡΑΦΑ 9).
18.Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού #5.007,42€# από χρηματικούς καταλόγους λόγω καταβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς σεχρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1415/2014 (ΦΕΚ 269/Α΄/ 4-12-2014)..
19.Λήψη απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 42.944,77€ από διάφορους χρεώστες.
20.Λήψη απόφασης για έγκριση των επικαιροποιημένων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Δομή παροχής συσσιτίου, γ) Κοινωνικό Φαρμακείο, της πράξης «Δομές Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου Δημητρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001695 και δ) του έργου «Χρηματοδότηση κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001980.
21.Λήψη απόφασης για παράταση της υπ αριθμ.16411/28-04-2017 σύμβασης που αφορά την “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
22.Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για δικαιολόγηση απουσιών Δημοτικών Συμβούλων.
23.Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 11575/6-3-2018 πρότασης – αίτησης του Συλλόγου Πολιτών καταναλωτών Αγίου Δημητρίου για διοργάνωση υπαίθριας αγοράς καταναλωτών στο Δήμο μας Αγίου Δημητρίου, του άρθρου 37 του Ν. 4497/2017.
24.Λήψη απόφασης για παραχώρηση της Πλατείας Άρη Βελουχιώτη στην Κ.Ο. ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ για την πραγματοποίηση του μαθητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ στις 31/3/2018.
25.Λήψη απόφασης για παραχώρηση της Πλατείας Άρη Βελουχιώτη στην Κ.Ο. ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμή των 100 χρόνων στις 20/05/2018.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.