Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και καθαριότητας (127.732 ευρώ)
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την “Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου – Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού” για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Π18/2017, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή των συμβάσεων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 3/7/2017 και ώρα: 15:00 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€ 127.732,74) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά το τμήμα αυτό.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης θα δημοσιευθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στο δικτυακό τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» & στον ιστότοπο του Δήμου www.ilioupoli.gr. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί μία φορά στις εφημερίδες: Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης και Συνείδηση καθώς και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Πληροφορίες θα παρέχονται από το τμήμα προμηθειών-αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112-114 Τ.Κ. 16310) από την υπάλληλο κα Βανικιώτη Ιωάννα & Κουμπάτη Ελισάβετ στα τηλέφωνα 210-9970068, 210-9970062,210-9970161, 2109970069 και 2109970181.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Βαλασόπουλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.