Ανοικτός διαγωνισμός για τα πεζοδρόμια (προϋπολογισμού 155.000 ευρώ)
Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή και επισκευή νέων πεζοδρομίων» Α.Μ. 25/17 συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 27/6/2017 και ώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ανήκουν στην Α2τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 21 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.500,00€(δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8)μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Παρασκευή 23/ 6 /2017 μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση [email protected], με τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο – fax, email . Οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το Δήμο Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή23 / 6 /2017 θα αναλάβουν τα έξοδα της αναπαραγωγής αυτού. Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο210-9970082 /080, fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Λαλλάς.
Ηλιούπολη 29/ 05/2017
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.