Άλιμος: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων
 Στον Στέφανο Διαμαντή, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 31/8/2019, μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα θέματα Εθελοντισμού.
Ειδικότερα:
Α) ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ:
1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προσωπικού και ιδιαίτερα τη μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό του Δήμου, τόσο εντός του Δημαρχείου, όσο και στους χώρους εργασίας ανά το Δήμου.
2. Την υπογραφή Αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του τακτικού προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου, εκτός από τις αποφάσεις διορισμού, απόλυσης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων/υπογραφών και πειθαρχικού ελέγχου, που είναι εκ του νόμου αμεταβίβαστη.
3. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), αποφάσεων πρόσληψης και λύσης των σχέσεων εργασίας, υπερωριών, καταβολής επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας, εκτός της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω.
4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ληξιαρχείου και την αναπλήρωση του Δημάρχου, ως αναπληρωτής Ληξίαρχος.
5. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες κ.α.) και τις τακτές αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.
6. Την υπογραφή των Δηλώσεων για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση). 7. Την υπογραφή Αδειών Γάμου, Αδειών Ταφής και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
1. Την εφαρμογή μέτρων και το συντονισμό ενεργειών για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.
2. Την ευθύνη λειτουργίας των ακόλουθων κοινωνικών δομών του Δήμου: Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Αίματος, Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
3. Την προαγωγή του εθελοντισμού στην πόλη μας.
4. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, με στόχο τη στήριξη των ανέργων.
5. Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως Προέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.
6. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
7. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
Στον Αντιδήμαρχο Στέφανο Διαμαντή θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012) κατά το διάστημα από το Μάρτιο 2017 έως και το Δεκέμβριο 2017.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Μαρία Ανανιάδου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Μαρία Αραπάκη, Θεοδώρα Σύρμα, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Στην Αναστασία Σιμητροπούλου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 31/8/2019, μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και τη Νομική Υπηρεσία. Ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης, εκτός των ακόλουθων δομών: Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Αίματος, Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κοινωνικό Φροντιστήριο.
2. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
3. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης.
4. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.
5. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.
6. Την κατάρτιση νέου Κανονισμού για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ρητές προβλέψεις και για τα περίπτερα, τις εμποροπανηγύρεις και τις νέες αρμοδιότητες εμπορίου από τον «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010).
7. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
8. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
 Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Στέφανο Διαμαντή, Μαρία Ανανιάδου, Μαρία Αραπάκη, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
 
Στην Θεοδώρα Σύρμα μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα Καθαριότητας και Οικολογίας.
 Στην Αντιδήμαρχο κα. Μαρία Ανανιάδου – Παγουρτζή θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012) μόνον κατά τους ακόλουθους μήνες: Μάρτιος 2017, Μάϊος 2017, Ιούλιος 2017, Σεπτέμβριος 2017, Νοέμβριος 2017 και από τον Ιανουάριο έως και τον Μάϊο του έτους 2018.

 

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (με τις αναγκαίες αναμορ- φώσεις), της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.
3. Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.
4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών, καθως και τη διερεύνηση εκτάκτων και λοιπών χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου.
 5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων από διάφορες αιτίες, καθώς και την υπογραφή των Αποφάσεων Δημάρχου περί επιβολής προστίμων για φόρους, τέλη, οφειλές προς το Δήμο κ.λπ.
6. Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.
7. Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.
8. Την εντολή έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και κάθε είδους χρηματικών ή άλλων παροχών των αιρετών, του τακτικού, έκτακτου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικού και των Επιστημονικών και Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών.
9. Την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες (ΔΕΗ, μισθώματα, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.), κάθε είδους προμήθειες, εργασίες και επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα και Φορείς του Δήμου, καθώς επίσης την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων έργων.
10. Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.
11. Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτικών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.
12. Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).
13. Την ευθύνη για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.
14. Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης και υποβολής του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
15. Την έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση Τραπεζικών επιταγών του Δήμου Αλίμου προς κάθε λήπτη αυτών, δικαιούχο, τρίτο κ.λπ.
16. Τη συνεργασία με κάθε συμβεβλημένη με το Δήμο μας Τράπεζα και συνεννόηση για κάθε διεκπεραίωση υπόθεσης.
17. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Θεοδώρας Σύρμα και των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Στέφανο Διαμαντή, Μαρία Ανανιάδου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Στην Αντιδήμαρχο κα. Μαρία Αραπάκη θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012) μόνον κατά τους 3 ακόλουθους μήνες: Απρίλιος 2017, Ιούνιος 2017, Αύγουστος 2017, Οκτώβριος 2017, Δεκέμβριος 2017 και από τον Ιανουάριο έως και τον Μάϊο του έτους 2018.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.