Άγιος Δημήτριος: Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου
Την Κυριακή 5-3-2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου εξέλεξε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του σώματος, καθώς και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, μέχρι τις 31-8-2019.

Στη σχετική ψηφοφορία, επί 41 ψηφισάντων, εκλέχθηκαν οι:

 • Ελένη Χατζηδημητρίου, ως Πρόεδρος με 39 σταυρούς προτίμησης
 • Μαρία Αχουλιά – Σκριβάνου, ως Αντιπρόεδρος με 38 σταυρούς προτίμησης
 • Νικόλαος Βρεττός, ως Γραμματέας με 31 σταυρούς προτίμησης.

Στη διαδικασία που ακολούθησε για την εκλογή μελών των επιτροπών του Δήμου, ψήφισαν 40 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλέχτηκαν οι:

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη

 • Αδαμόπουλος Αναστάσιος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 37)
 • Βρετού – Aθανασιάδη Άννα, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 36)
 • Καραχάλιος Χρήστος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 35)
 • Μπουραντώνης Δημήτριος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 35)
 • Σοφιανόπουλος Αναστάσιος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 38)
 • Πρεκετές Χρήστος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 39)
 • Παπαδακάκης Εμμανουήλ, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 38)
 • Βάσιος Αθανάσιος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 40)

Αναπληρωματικά μέλη

 • Διαβολίτσης Σπήλιος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 28)
 • Μπαζιώνης Χαράλαμπος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 33)
 • Τζαμπαζόγλου – Κοντοπόδη Αρετή, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 33)
 • Οικονομάκος Θεοφάνης, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 31)
 • Γιαννέζος Αναστάσιος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 30)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη

 • Ασημακοπούλου Αικατερίνη,σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 32)
 • Ειρηνάκης Παύλος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 36)
 • Μαθάς Ιωάννης, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 35)
 • Μπαντούνας Πάνος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 35)
 • Μπέλλος Χαράλαμπος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 35)
 • Μαλαθούνης Ευάγγελος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 20)
 • Σκορδάκης Γεώργιος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 26)
 • Γιαννέζος Αναστάσιος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 20)

Επειδή από την ανωτέρω Α’ ψηφοφορία εκλέχθηκαν οι έξι εκ των οκτώ τακτικών μελών (οι κ. Μαλαθούνης και Γιαννέζος δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) ακολούθησε Β’ ψηφοφορία κατά την οποία έλαβαν:

 • Μαλαθούνης Ευάγγελος, ψήφοι 34
 • Γιαννέζος Αναστάσιος, ψήφοι 36

Αναπληρωματικά μέλη

 • Νομικός Εμμανουήλ, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 30)
 • Πολυκανδρίτης Αναστάσιος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 32)
 • Συρράκος Νικόλαος, σύμβουλος πλειοψηφίας (με ψήφους 35)
 • Αντιμισάρη Αγάπη, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 38)
 • Βρεττός Νικόλαος, σύμβουλος μειοψηφίας (με ψήφους 26)

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη (ΠΕ1 – Διοικητικού). Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαβαλάς Άγγελος κήρυξε 2 την έναρξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη των συμβούλων τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η Εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (έως 31/08/2019). Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν, στο πλαίσιο της Α’ διακριτής φάσης, για την ανάδειξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα τεθούν στην κρίση του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαβαλάς Άγγελος, αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι το είδος της ψηφοφορίας (μυστική ή φανερή) στη φάση αυτή (για την εκλογή των συμβούλων που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου) αποφασίζεται από τα μέλη των οικείων παρατάξεων : Α) Κάλεσε τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει μεταξύ των μελών του και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Στην τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Για το αξίωμα του Προέδρου έθεσε υποψηφιότητα η κα Χατζηδημητρίου Ελένη του Ευστρατίου. Το σύνολο των μελών της πλειοψηφίας (25 μέλη) με μυστική ψηφοφορία ανέδειξε ως υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. την κα Χατζηδημητρίου Ελένη του Ευστρατίου η οποία έλαβε σε σύνολο 25 ψηφισάντων , 25 ψήφους . Β) Κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία, να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο, αυτός υποδεικνύεται από την ελάσσονα μειοψηφία και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία. Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου έθεσε υποψηφιότητα η κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία συζ. Μιχαήλ.

Το σύνολο των μελών της μείζονος μειοψηφίας (5 μέλη) με μυστική ψηφοφορία ανέδειξε ως υποψήφια για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. την κα κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία συζ. Μιχαήλ η οποία έλαβε σε σύνολο 5 ψηφισάντων , 5 ψήφους . Γ) Κάλεσε το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία, να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που οι λοιπές παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας δεν αναδείξουν υποψήφιο γραμματέα, ενώ η μείζονα αντιπολίτευση αναδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, τότε ο Γραμματέας προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το αξίωμα του Γραμματέα έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Βρεττός Νικόλαος του Δημητρίου . Το σύνολο των μελών της ελάσσονος μειοψηφίας (11 μέλη) με μυστική ψηφοφορία ανέδειξε ως υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δ.Σ. τον κ. Βρεττό Νικόλαο του Δημητρίου, ο οποίος έλαβε σε σύνολο 11 ψηφισάντων , 9 ψήφους . Αφού ολοκληρώθηκε η ανωτέρω διαδικασία και αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν ήτοι: 3 α) Υποψήφια Πρόεδρος , η κα Χατζηδημητρίου Ελένη του Ευστρατίου β) Υποψήφια Αντιπρόεδρος, η κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία συζ. Μιχαήλ. γ) Υποψήφιος Γραμματέας, ο κ. Βρεττός Νικόλαος του Δημητρίου. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων προχωρώντας στη Β’ διακριτή φάση, κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ., επισημαίνοντας ότι για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί θα ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων του Δ.Σ. και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Προεδρεύοντα, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (έως 31/08/2019), ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, μόνο ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή του Προέδρου μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο (39) σταυροί προτίμησης (41 ψηφίσαντες) για την υποψήφια Πρόεδρο κα Χατζηδημητρίου Ελένη του Ευστράτιου που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ. , οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή του Αντιπροέδρου μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο (38) σταυροί προτίμησης (41 ψηφίσαντες) για την υποψήφια Αντιπρόεδρο κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία συζ. Μιχαήλ που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ. , οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή του Γραμματέα μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο (31) σταυροί προτίμησης (41 ψηφίσαντες) για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Βρεττό Νικόλαο του Δημητρίου που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ. , οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας της παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Δημοτικό Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (έως 31/08/2019), οι παρακάτω: Πρόεδρος, η Δημοτική Σύμβουλος κα Χατζηδημητρίου Ελένη του Ευστρατίου Αντιπρόεδρος, η Δημοτική Σύμβουλος κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία συζ. Μιχαήλ Γραμματέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Βρεττός Νικόλαος του Δημητρίου.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.