40 θέματα για συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, στις 20.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 40 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» (ΚΑΠ μηνών Απριλίου-Μαΐου 2015).

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» (ΚΑΠ μηνών Απριλίου-Μαΐου 2015).

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ Απριλίου-Μαΐου 2015.
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ Απριλίου-Μαΐου 2015.
ΘΕΜΑ 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτου μεταξύ των οδών Μεγίστης – Υψηλάντου – Λευκωσίας – Αμμοχώστου στο Δήμο Αλίμου.

ΘΕΜΑ 6ο Διαγραφή εγγραφών στους με αριθμό 44/5-12-2012 (22/27-6-2012 Χρ.Κατ.) & 39/8-9-2014 (41/16-7-2014 Χρ.Κατ.) Βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008.
ΘΕΜΑ 7ο Διαγραφή εγγραφών στους με αριθμό 47/15-5-2013 & 50/10-9-2014 Βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.
ΘΕΜΑ 8ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 44/5-12-2012 (22/27-6-2012) Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008.
ΘΕΜΑ 9ο Επιστροφή Ποσού ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντος Παραβόλου Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού.
ΘΕΜΑ 10ο Διαγραφή ποσού 32,17 ευρώ από τον 50/27.10.2014 βεβαιωτικό κατάλογο και ποσού 8,57 ευρώ από τον 51/27.10.2014 βεβαιωτικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση της 11/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΙΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση ετήσιου απολογιστικού πίνακα Απολογισμού οικονομικής χρήσης 2014».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση της 10/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΙΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση ετήσιου απολογιστικού πίνακα Απολογισμού οικονομικής χρήσης 2014».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση της 20/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΙΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Επικαιροποίηση ποσών ετήσιου απολογισμού οικονομικής χρήσης 2014».

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της 5/2015 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με τίτλο «Β΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 70.655,56 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων, στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ 11832/7-4-2015 Απόφαση Υπ. Εσ».
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση της 89/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2015».

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση της 78/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση πινακίδας επί του πεζοδρομίου από πρατήρια υγρών καυσίμων».
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από Κοινωφελές Ίδρυμα Τ.Ι.Μ.Α.».
ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση Απόφασης Δ.Σ. της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. με τίτλο «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015».
ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στο δίκτυο ελληνικών πράσινων πόλεων (Δ.Ε.Π.Π.) – «GREEK GREEN CITIES NETWORK (G.G.C.N.)».
ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στο επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.
ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «MAYORS’ ADAPT» (Πρωτοβουλία για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή).
ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου ως υποστηρικτή σε πρόταση για το Horizon 2020.
ΘΕΜΑ 26ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας υποστήριξης εκπόνησης τεχνικής έκθεσης για την εξοικονόμηση ενέργειας & χρήσης ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου.

ΘΕΜΑ 27ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας υποστήριξης εκπόνησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων στο Δήμο Αλίμου – Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων – Δημιουργία Πράσινου Σημείου.
ΘΕΜΑ 28ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για την αξιοποίηση του ΛΑΕΚ με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου αναφορικά με το Νέο ΕΣΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Εταίρου στo πρόγραμμα «Συγκέντρωση γνώσεων για μια νέα βιώσιμη αστική κινητικότητα» με τίτλο: GEO.MOB στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος H2020 call for proposal MG-5.4-2015 Research and Innovation Actions.

ΘΕΜΑ 30ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Εταίρου στo πρόγραμμα «Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies» με τίτλο: «The Young as a Driver of Social Change» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος H2020-YOUNG-4-2015.

ΘΕΜΑ 31ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και έγκριση σχετικής δαπάνης.
ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με το Σύλλογο Κρητών Αλίμου.
ΘΕΜΑ 33ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μετάβασης και κάλυψης των δαπανών μετάβασης, διαμονής και σίτισης με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής στο Βελιγράδι της Αντιδημάρχου κα. Σύρμα Θεοδώρας και της Δημοτικής Συμβούλου κα. Αραπάκη Μαρία για την τέταρτη γενική συνέλευση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SmartCare από 16 έως και 18 Ιουνίου 2015.
ΘΕΜΑ 34ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου, λόγω παρεμπόδισης εισόδου πεζών στην υπό ανέγερση οικοδομή επί της οδού Σκανδείας 44.
ΘΕΜΑ 35ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Kυπρίων Aγωνιστών 14.
ΘΕΜΑ 36ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ταξιαρχών 100.
ΘΕΜΑ 37ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.

ΘΕΜΑ 38ο Έγκριση της 34/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη παραχώρηση του μισθωμένου κτιρίου από το Δήμο Αλίμου επί της οδού Γερουλάνου 19 για τη λειτουργία νέου Τμήματος Παιδικού Σταθμού».

ΘΕΜΑ 39ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις κλίμακες οικονομικής συνεισφοράς γονέων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και μειωμένες συνεισφορές λόγω κοινωνικών κριτηρίων (έγκριση Απόφασης Δ.Σ. των Δ.Π.Σ.).
ΘΕΜΑ 40ο Συζήτηση και λήψη απόφασης της πρότασης του συνδυασμού ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ για τον Αντιφασιστικό Συντονισμό.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.